آقای دکتر Reza Heidari

Dr. Reza Heidari

Pharmaceutical Sciences Research Center, Shiraz University of Medical Sciences

فرد مهم علمی - Researcher ID: (481236)

3
20
139
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers