آقای دکتر Nouradin Jafari Hezarany

Dr. Nouradin Jafari Hezarany

دکترای مدیریت استراتژیک و تحلیلگر سوات و سناریو و پست فوردیسم

Researcher ID: (481971)

16
47
20
5
5
4
14
3

Nouradin Jafari Hezareany Ph.D. in Strategic Management Writer, Researcher and Consultant Personal Information - Place of birth : Urmia, 1984 Education - Ph.D. in Strategic Management, University of Tehran, 2015-2019 - M.A. in Military Management, National Defense University, 2011-2013 - M.A. in National Security, National Defense University, 2009-2011 - B.Sc. in Defense Industries, University of Tehran, 2005-2009 - B.A. in Infantry College, Imam Ali Officer University, 2001-2005 Work Experience - Writer and researcher in the fields of post-Fordism, global and Iran developments, scenario writing and SWOT analysis - Consultant in the fields of strategic management, scenario analysis and post-Fordism analysis - Faculty member of National Defense University Published Works - Book "Post-Fordism and Global Developments", Contemporary View Publications, 2020 - Book "Post-Fordism and Iran Developments", Contemporary View Publications, 2019 - Book "Scenario Writing and SWOT Analysis", Contemporary View Publications, 2018 Completed Projects - Scenario analysis for the future of automotive industry in Iran using post-Fordism method, 2020

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • تحلیلگر استراتژیک و آینده پژوه مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
 • مدرس و پژوهشگر انجمن حسابداران خبره
 • حسابرس مستقل سازمان حسابرسی
 • عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
 • عضو افتخاری انجمن مهندسین عمران امریکا
 • عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • عضو بنیاد ملی علم ایران INSF
 • عضو افتخاری انجمن میکرب شناسی پزشکی ایران
 • تحلیلگر آژانس بین‌المللی انرژی IEA
 • عضو مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • تحلیلگر امنیت سایبری اتحادیه بین المللی آسیا و اقیانوسیه UIA
 • عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
 • عضو شورای مرکزی سیاست گزاری انجمن بین‌المللی استاندارد های حسابداری IFRS
 • تحلیلگر ارشد سازمان بین‌المللی مقامات مبارزه با فساد IAACA

ISI Papers

 •  CIA, Mossad and MI6 and security challenges in social media Dr. Nouradin Jafari Hezarany
 •  Introduction to Unit 8200 of Israeli Army Dr. Nouradin Jafari Hezarany
 •  Title: Prospective Scenarios for Iran in the New Caucasus Author : Dr Nouradin Jafari Hezarany

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

Books

 • کتاب ترجمه US Army Survival manual FM 21-76 (در مرحله چاپ) - 2024 - Persian
 • کتاب روش شناسی تحلیل - 1400 - Persian
 • کتاب پست فوردیسم و تحولات - 1399 - Persian
 • کتاب پست فوردیسم و تحولات ایران - 1399 - Persian
 • کتاب سناریو نویسی و تحلیل سوات - 1397 - Persian

Education

 • دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران 1394-1398
 • کارشناسی ارشد مدیریت نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی 1390-1392
 • کارشناسی ارشد امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی 1388-1390
 • کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 1384-1388
 • کارشناسی علوم نظامی دانشکده پیاده دانشگاه افسری امام علی ارتش1380-1384

Workshops

 • سخنران اصلی کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و تحولات جهانی - استانبول، ترکیه (2022)
 • سخنران کنفرانس بین المللی امنیت ملی و توسعه پایدار - تهران (2018)
 • سخنران جلسه علمی مرکز تحقیقات استراتژیک - تهران (2018)
 • سخنران کنفرانس بین المللی امنیت ملی و توسعه پایدار - اندونزی (2017)

Other

 • ترجمه کتاب US Army Survival manual FM 21-76