خانم دکتر Leyla Makvandi

Dr. Leyla Makvandi

استادیار دانشکده:دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (492215)

1
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور