آقای دکتر Javad Hoseinzadeh Sadati

Dr. Javad Hoseinzadeh Sadati

استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (447568)

1
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers