آقای دکتر علیرضا فتوحی فیروز آباد

دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496504)

17
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers