آقای دکتر اکبر وروایی

استاد حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (504799)

5
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers