خانم مهندس Mahdiyeh Kalhori

Engineer Mahdiyeh Kalhori

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم

Researcher ID: (61837)

7
2
1

Conference Papers

Education

جوایز و افتخارات

  • مقاله برتر دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت (1398)