آقای دکتر alireza kavand

Dr. alireza kavand

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (73298)

81
86
24
3
88
41
14
7
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو هیات مؤسس انجمن قرآن و عهدین ایران- وزارت علوم
 • عضو انجمن قرآن و تحول علوم ایران
 • عضو هیات موسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 • رییس انجمن زنان توانمند ایران اسلامی- دارای مجوز از فرمانداری تهران
 • عضو شورای مرکزی حزب اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی (حزب جان ما)- دارای مجوز از وزارت کشور
 • عضو کمیته علوم، فنون و معارف قرآن کریم شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 • عضو هیات اندیشه ورز مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

ISI Papers

 •  الترادف المعنوی فی القرآن الکریم علیرضا کاوند- حسین گلی Nova Journal of Arabic Studies (NJAS) ISI - کانادا 2015 March VoL3 No.1
 •  Strategies to avoid bacchanalian from the perspective of the Islamic revelation علیرضا کاوند International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) ISI - هندوستان 2015 April Volume-5, Issue-4
 •  امی ؛ درس ناخوانده یا غیر اهل کتاب (علمی -پژوهشی) علیرضا کاوند-عبدالهادی فقهی زاده پژوهش دینی 1391 شماره 24- بهار و تابستان 1391
 •  تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌البلاغه(علمی-پژوهشی) حسین گلی-محمدمهدی الله وردیها-علیرضا کاوند فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه پاییز 1395 شماره 15-پاییز 1395صص117-133
 •  تاریخ‌گذاری سوره قدر(با تأکید بر مکی یا مدنی بودن سوره)- (علمی-پژوهشی)-فصلنامه پژوهشهای قرآنی - رحمان عشریه، علیرضا کاوند(نویسنده مسؤول)، ابوذر خیر اندیش - اکسپت صادر شده- چاپ در شماره های آتی در سال 98
 •  -مطالعه تطبیقی آموزه بداء در اندیشه میرداماد و صدر المتالهین(علمی-پژوهشی)- علیرضا کاوند-حسن رضایی هفتادر- محمد علی اسماعیلی فصلنامه تحقیقات کلامی- سال ششم، شماره 21، تابستان 1397
 •  مقاله «تحلیل نشانه شناختی «النبی الامی» براساس مدل آمبرتو اکو» نگاشته آقایان احمد اسدی، محمدجواد اسکندرلو و علیرضا کاوند مورد پذیرش داوران -فصلنامه ذهن- علمی پژوهشی 1397/11/17
 •  معنا شناسی تاریخی واژگان قرآنی: تحلیلی بر انواع دگردیسی و تاثیر آن بر فرایند تفسیر - فصلنامه علمی - پژوهشی: مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد واحد جیرفت- چاپ در شماره 38 در تابستان 1398
 •  - مقاله«التناص القرآنی فی "إلیاذة الجزائر" لمفدی زکریا » نوشته حسین گلی ؛ وفادار کشاورز؛ علی رضا کاوند -مجلة الجرجانی- دانشگاه الزهراء تهران- المقالة 6، المجلد 1، العدد 1، الصیف 2018، الصفحة 101-116
 •  معنا شناسی توصیفی واژه «حکمت» با تکیه بر آیات و روایات - فصلنامه علمی - پژوهشی: مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد واحد جیرفت- چاپ در شماره 46 در تابستان 1400
 •  Alireza kavand, “Recognition of the Theory of the Prophet of Islam as an »Ummī« Person and Its Historical Analysis, with a Critical Approach to Orientalists’ Views” in ( International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding), (2019), Volume: 6,Issue: 5
 •  جبر فلسفی در اندیشه محقق اصفهانی(علمی-پژوهشی) علیرضا کاوند حسن رضایی هفتادر-محمد علی اسماعیلی- معرفت فلسفی
 •   بررسی تطبیقی رشد اخلاقی از دیدگاه قرآن و عرفان(مطالعه موردی: توحید در ستایش)(علمی-پژوهشی) -علیرضا کاوند- جواد نصیری - فصلنامه عرفان اسلامی- شماره 71-بهار 1401
 •  نقد روش‌شناختی ایزوتسو در باب تشخیص مفاهیم کلیدی قرآن (مورد پژوهی تطبیقات کلامی)- پژوهش دینی- علیرضا کاوند- دوره ۲۰، شماره ۴۲ - ( بهار و تابستان ۱۴۰۰ )
 •  تحلیل تطبیقی سبک تفسیری قرطبی و ابوحیان اندلسی- مطالعات قرآنی- شماره 51- پاییز 1401- اکسپت صادر شده
 •  عوامل رشد اخلاقی و رابطه آن با قدرت نرم از دیدگاه قرآن کریم 1-علیرضا کاوند 2- مسعود مرادی 3- جواد نصیری-مجله مطالعات قدرت نرم - دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 20 بهار و تابستان 1398 صفحه 319-341
 •  -تأثیر عنصر زیبایی شناسیِ قرآنی بر تقویت ارزش های انسانی و تمدنی(با تاکید بر مساله شهر نشینی) دوره 2، تابستان 1400 - شماره پیاپی 4 صفحه 76-97
 •  نقد وبررسی شواهد ومستندات ریچارد بل در زمینه تحریف قرآن با تاکید بر تفاسیر فریقین- معصومه قنبر پور و علی راد، علیرضا کاوند- سال 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1400 ش-1443 ق صفحه 243-274

Conference Papers

Journal Papers

 • تحلیل تطبیقی سبک تفسیری قرطبی و ابوحیان اندلسی منتشر شده در Quarterly Journal of Quranic Sciences Studies (1402)
 • توحید در قرآن و عرفان(رشد اخلاقی)«مطالعه موردی: توحید در ستایش» منتشر شده در Islamic Misticism (1401)
 • تحلیل انتقادی شبهه خاورشناسان پیرامون جعل اسناد احادیث نبوی (مورد پژوهی دیدگاه: هوروویتس، روبسون و شاخت) منتشر شده در Journal of Hadith & Thought (1401)
 • تاثیر عنصر زیبایی شناسی قرآنی بر تقویت ارزش های انسانی و تمدنی(با تاکید بر مساله شهر نشینی) منتشر شده در Quran, culture and civilization (1400)
 • جستاری در فهم آنتروپولوژیک آیات جنسی قرآن کریم منتشر شده در Quranic Interpretations Research (1400)
 • نقد شواهد و مستندات ریچارد بل درباره تحریف قرآن با تاکید بر تفاسیر فریقین منتشر شده در The Qur’an from Orientalists Point of View (1400)
 • معناشناسی توصیفی واژه «حکمت» با تکیه بر آیات و روایات منتشر شده در Quarterly Journal of Quranic Sciences Studies (1400)
 • تاریخ گذاری سوره قدر با تاکید بر مکی یا مدنی بودن سوره منتشر شده در Journal Of Qur’ānic Researches (1398)
 • آسیب ها و راهکارهای مبارزه با بی حجابی در جامعه از دیدگاه قرآن و روایات منتشر شده در Safineh (1398)
 • معناشناسی تاریخی واژگان قرآنی: تحلیلی بر انواع دگردیسی و تاثیر آن بر فرآیند تفسیر منتشر شده در Quarterly Journal of Quranic Sciences Studies (1398)
 • التناص القرآنی فی الیاذه الجزایر لمفدی زکریا منتشر شده در Al-Jurjani (1397)
 • موانع رویکرد تربیت اجتماعی درحوزه رفتار در بستر تحقق سلامت جامعه از منظر قرآن کریم منتشر شده در Interdisciplinary Quranic Studies (1395)
 • بررسی مفهوم خلیفه الهی انسان در آیه خلافت (آیه 30 سوره بقره) منتشر شده در Journal of Science and Education of the Holy Quran (1388)
 • جستاری در سیره حکومت داری امام علی(ع) در راستای تحقق عدالت اقتصادی؛ کاوند، علیرضا؛ حاج کاظمی، زهرا؛ فصلنامه آیین علوی؛ سال دوم، شماره 6، تابستان 1399؛ علمی-تخصصی (1399)
 • آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی نوجوانان درجامعه از دیدگاه قرآن و روایات؛ کاوند، علیرضا؛ حاج کاظمی، زهرا؛ فصلنامه مطالعات کودک و نوجوان؛ http://kvn.journals.hozehkh.com/article_237.html (1399)
 • تاریخ‌گذاری سوره قدر(با تأکید بر مکی یا مدنی بودن سوره)- (علمی-پژوهشی)-فصلنامه پژوهشهای قرآنی - رحمان عشریه، علیرضا کاوند(نویسنده مسؤول)، ابوذر خیر اندیش - اکسپت صادر شده- چاپ در شماره های آتی در سال 98 (1398)
 • جبر فلسفی در اندیشه محقق اصفهانی(علمی-پژوهشی) علیرضا کاوند حسن رضایی هفتادر-محمد علی اسماعیلی- معرفت کلامی اکسپت صادر شده (1398)
 • آسیبها و راهکارهای مبارزه با بی‌حجابی در جامعه از دیدگاه قرآن و روایات؛ کاوند، علیرضا؛ حاج کاظمی، زهرا؛ پاییز 1398 - شماره 64- علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC ( از ص 158 تا 168) (1398)
 • مطالعه تطبیقی آموزه بداء در اندیشه میرداماد و صدر المتالهین-(علمی-پژوهشی) -علیرضا کاوند- حسن رضایی هفتادر- محمد علی اسماعیلی- فصلنامه تحقیقات کلامی-سال ششم، شماره 21، تابستان 1397 (1397)
 • نقش نماز بر تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی با تاکید بر آموزه های تربیتی امام رضا (ع) علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی تربیت اسلامی(ویژه نامه نماز و کاهش آسیبهای اجتماعی) علمی- ترویجی زمستان1395 سال اول- شماره 12-زمستان1395 (1395)
 • تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌البلاغه(علمی-پژوهشی) حسین گلی-محمدمهدی الله وردیها-علیرضا کاوند فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه علمی-پژوهشی پاییز 1395 شماره 15-پاییز 1395 صص117-133 (1395)
 • موانع رویکرد تربیت اجتماعی درحوزۀ رفتار برسلامت جامعه از دیدگاه قرآن کریم علیرضا کاوند- زهرا حاج کاظمی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم(وابسته به جهاد دانشگاهی) علمی- مروری 8/5/95 شماره 23 ؛ سال هفتم، شماره اول: بهار تابستان 1395؛ صص23-36 (1395)
 • مدخل جاریه بن قدامه دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل حسان بن ثابت دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل قیس بن سعد دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل کمیت بن زید دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابوالاسود دوئلی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل فرزدق دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل سیدحِمیری دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل عبدی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابونُواس دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابوتَمام دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل دِعبِلِ خُزاعی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابواسماعیل علوی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن رومى دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل حِمانی کوفی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن علَوِیه اصفهانی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن طباطبا دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل مفَجّع دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل صنَوبری دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل تَنوخی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل عونی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل زاهی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل بشنَوی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل جوهری دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن قادوس دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن عودی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل قاضی جلیس دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن مکّی نیلی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل صفی الدین حِلّی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن عرَندس دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل حسن بن سلیمان حلّی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابوهارون مکفوف دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل عماد الدین نسیمی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابوفِراس حمدانی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابوالفتح کَشاجِم دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ، ابوالحسن ناشی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل صاحب بن عباد دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن حجاج بغدادی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل شریفِ رضی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل مهیار دیلمی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل سید مرتضی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابوالعلاءِ معرّی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل فَنْجگردی نیشابوری دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن منیر طرابلُسی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل طلائع بن رزیک دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل قُطبِ راوندی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل ابن شهرآشوب دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل اَربِلی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل کفعمی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل شیخ بهائی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل حرّ عاملی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • مدخل خطیب خوارزمی دایره المعارف «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام وایران» ویراست دوم-جلد دوم اردیبهشت1392 علیرضا کاوند (1392)
 • امی ؛ درس ناخوانده یا غیر اهل کتاب (علمی -پژوهشی) علیرضا کاوند-عبدالهادی فقهی زاده پژوهش دینی 1391 شماره 24- بهار و تابستان 1391 (1391)
 • مدخل «امّی» دانشنامه جهان اسلام جلد الف در دست انتشار-آخرین جلد خواهد بود علیرضا کاوند-سعید شفیعی (1390)
 • اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت با ملت از دیدگاه سنت(علمی-ترویجی) علیرضا کاوند فصلنامه : اطلاعات سیاسی- اقتصادی ISC علمی- ترویجی 1389/10/02 ش 281و282 بهمن و اسفند 1389 (1389)
 • بررسی مفهوم «خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت (آیه 30 سوره بقره) علیرضا کاوند علمی- تخصصی 1388/12/01 پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم زمستان 1388 شماره 5 (1388)
 • سرگذشت وحی در غرب(چاپهای قرآن در اروپا) علیرضا کاوند نشریه قرآنی اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری : الف لام میم علمی- تخصصی 1/6/1387 ش 9 ، شهریور 87 (1387)
 • نظریه تعویض از دیدگاه شهید صدر رحمه الله (ق: 2) علیرضا کاوند حدیث و اندیشه علمی- ترویجی 1386/05/01 بهار و تابستان 1386 (1386)
 • معرفی کتاب «جامع الشروح والحواشی»(علمی-ترویجی) علیرضا کاوند-جهانگیر رهبری فصلنامه کتاب ) ISC( علمی- ترویجی 1385/03/02 ش 65 بهار 1385 (1385)
 • دیدگاه های نوین شهید صدر در باب دو دانش درایه الحدیث و رجال علیرضا کاوند حدیث و اندیشه علمی- ترویجی 1385/05/05 بهار و تابستان 1385 (1385)
 • نظریه تعویض از دیدگاه شهید صدر علیرضا کاوند حدیث و اندیشه علمی- ترویجی 1385/10/06 پاییر و زمستان 1385 (1385)
 • شخصیت شناسی ابوالخطاب علیرضا کاوند حدیث و اندیشه علمی- ترویجی 1382/06/05 فصلنامه حدیث و اندیشه سال 1382 (1382)
 • مروری بر زندگانی سید حسن صدر علیرضا کاوند حدیث و اندیشه علمی- ترویجی 1382/06/05 فصلنامه حدیث و اندیشه سال 1382 (1382)
 • سیری برزندگانی و آثارلوئی ماسینیون خاورشناس بزرگ فرانسوی علیرضا کاوند روایت علمی- تخصصی 1/8/1381 ش1آبان1381 (1381)
 • دلداده فلسفه‌اشراق: سیری برآثاروزندگانی هانری کربن علیرضا کاوند روایت علمی- تخصصی 2/9/1381 ش2آذر1381 (1381)

Books

 • کتاب جنایتها و کشتارهای رضا شاه در دوران تاریک پهلوی با تکیه بر اسناد تاریخی (تهران/سها) - 1400 - Persian
 • کتاب راهبردهای سیاست خارجی پیامبر اکرم(ص) در مواجهه با یهودیان مدینه(با نیم نگاهی به جواز شرعی راهبردها) (تهران/سها) - 1399 - Persian
 • کتاب فهرستواره آثار اهل سنت پیرامون شیوه های تفسیری قرآن کریم (جلد اول: کتاب و پایان نامه) (تهران/سها) - 1399 - Persian
 • کتاب آشنایی بامساله غیبت امام زمان(عج)؛ گزیده کتاب الغیبة محمد بن ابراهیم نعمانی (قم- جام جوان) - 1398 - Persian
 • کتاب پاسخ به شبهات وارد بر کتاب شریف نهج البلاغه (قم/جام جوان) - 1398 - Persian
 • کتاب تاثیر فقدان حیا بر افزایش طلاق از نظر اسلام (شهر ری/سمیع- حمیدرضا علی محمدی-علیرضا کاوند) - 1397 - Persian
 • کتاب مجموعه مقالات علمی-پژوهشی برگزیده همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ انقلاب)-علیرضا کاوند ناظر علمی (قم/دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1396 - Persian
 • کتاب مجموعه مقالات علمی-ترویجی برگزیده همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ انقلاب)-علیرضا کاوند ناظر علمی (قم/دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1396 - Persian
 • کتاب جکیده مقالات همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ انقلاب)-علیرضا کاوند ناظر علمی (قم/دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1396 - Persian
 • کتاب پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی بر آموزه های دینی (با تکیه بر آیات و روایات) (تهران/کتاب آوا) - 1394 - Persian
 • کتاب بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی ( با نگاهی به آیات و روایات) (تهران/کتاب آوا) - 1394 - Persian
 • کتاب برگزیده علمی - ترویجی و علمی - مروری همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی- مجتبی قاسمی- علیرضا کاوند (قم/دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1393 - Persian
 • کتاب برگزیده علمی - پژوهشی همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی- مجتبی قاسمی- علیرضا کاوند (قم/دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1393 - Persian
 • کتاب چکیده مقالات برگزیده همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی-مجتبی قاسمی- علیرضا کاوند (قم/دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1393 - Persian
 • کتاب مجموعه مقالات برگزیده هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی(قرآن کریم و سبک زندگی اسلامی)-مجتبی قاسمی- علیرضا کاوند (قم/دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1393 - Persian
 • کتاب مجموعه مقالات برگزیده هشتمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی(قرآن کریم و تمدن اسلامی)-مجتبی قاسمی- علیرضا کاوند (قم/دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1393 - Persian
 • کتاب امی بودن پیامبر اکرم در منابع تفسیری و حدیثی و نقد دیدگاه خاورشناسان (قم/دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1392 - Persian
 • کتاب کلیدهای طلایی ازدواج (قم/نشر مولف) - 1391 - Persian
 • پایان نامه امی بودن پیامبر اکرم در منابع تفسیری و حدیثی و نقد دیدگاه خاورشناسان (تهران/دانشگاه پیام نور) - 1391 - Persian
 • کتاب انسان جانشین خدا (تهران/بادبادک) - 1390 - Persian
 • کتاب دردانه دلداده: بررسی تحلیلی زندگانی حضرت فاطمه زهرا (ع) (قم/بوستان کتاب) - 1388 - Persian
 • کتاب استناد نهج البلاغه و کتابشناسی (شهر ری/دانشگاه قرآن و حدیث- به کوشش علیرضا کاوند و سعید مجیدی) - 1387 - Persian
 • کتاب پیامبر امی (شهر ری/سمیع) - 1385 - Persian
 • پایان نامه امی بودن پیامبر ص و پاسخ به شبهات (شهر ری/دانشگاه قرآن و حدیث) - 1385 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی مدرسی معارف اسلامی-گرایش تفسیر قرآن و منابع اسلامی پیام نور تهران شمال1386-1391
 • کارشناسی ارشد علوم حدیث- گرایش کلام و عقاید Quran and Hadith University1383-1385
 • کارشناسی علوم حدیث Quran and Hadith University1379-1383

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در بازنگاهی به پژوهش دینی در عصر حاضر ترویجی(دکتر محمد اکبری- دکتر علیرضا کاوند) دانشکده علوم قرآنی ملایر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1/9/90 (1390-1390)
 • سابقه تدریس در بررسی نظریه ولایت مطلقه فقیه و ادله عقلی و نقلی آن ترویجی(دکتر محمد اکبری- دکتر علیرضا کاوند) دانشکده علوم قرآنی ملایر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1/10/89 (1389-1389)
 • سابقه تدریس در جایگاه غدیر در اندیشه اسلامی ترویجی(دکتر محمد اکبری- دکتر علیرضا کاوند) دانشکده علوم قرآنی ملایر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 6/4/90 (1390-1390)
 • سابقه تدریس در سخنرانی علمی درباره روز دانشجو و مسایل انقلاب فرهنگی کرسی ترویجی(دکتر علیرضا کاوند) دانشکده علوم قرآنی قم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 13/9/96 (1396-1396)
 • سابقه تدریس در کارگاه تخصصی آموزش استفاده از نرم افزار پارس آذرخش معاونت پژوهشی و فناوری و پژوهشکده وقف معاونت پژوهشی 10/2/1392 4 روز (1392-1392)
 • سابقه تدریس در کارگاه تخصصی روش فیش نویسی، گردآوری و تحلیل مطالب معاونت پژوهشی و فناوری و پژوهشکده وقف معاونت پژوهشی 10/11/93 3 ساعت (1393-1393)
 • سابقه تدریس در منبع شناسی، گرد آوری و جستجوی در منابع معاونت پژوهشی و فناوری و پژوهشکده وقف معاونت پژوهشی 10/11/93 2 ساعت (1393-1393)
 • سابقه تدریس در تئوری تحقیق (شناخت مبانی پژوهش) معاونت پژوهشی و فناوری و پژوهشکده وقف معاونت پژوهشی 10/11/93 2 ساعت (1393-1393)
 • سابقه تدریس در شیوه نگارش طرح تحقیق(پروپوزال) دانشکده علوم قرانی قم معاونت پژوهشی 12/12/94 2 ساعت (1394-1394)
 • سابقه تدریس در روش نگارش مقالات علمی دانشکده علوم قرانی قم معاونت پژوهشی 27/6/96 10 ساعت (1396-1396)
 • سابقه تدریس در کارگاه مبانی استکبار ستیزی از منظر قرآن دانشکده علوم قرانی قم معاونت پژوهشی اذر 95 1 ساعت (1395-1395)
 • سابقه تدریس در کارگاه آموزش پروپوزال نویسی دانشکده علوم قرانی قم معاونت پژوهشی 21/9/96 2 ساعت (1396-1396)
 • سابقه تدریس در نشست تخصصی «روشمندی پژوهش در مطالعات قرآنی» دانشکده علوم قرانی قم معاونت پژوهشی 27/9/96 2 ساعت (1396-1396)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرانی ملایر: زبان قران 1 - تناسب آیات و سور - مبانی وروش های تفسیر 2 - زبان قرآن - فن بدیع - مبانی وروش های تفسیر 3 - مستشرقان و مطالعات آنان - زبان قران 2 - مبانی و روشهای تفسیر 1 - وجوه و نظایر در قرآن - مبانی و اصول تفسیر 2 - مبانی و روشهای تفسیر 2 (1387-1391)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرانی ملایر: - زبان قرآن - مبانی و روشهای تفسیر 1 - رابطه قرآن و سنت - مستشرقان و مطالعات آنان - نقد و بررسی مساله تحریف- مبانی و روشهای تفسیر 2 - مبانی و اصول تفسیر 2 -تفسیر ترتیبی 1 -مبانی و روشهای تفسیر 3 - مروری بر نهج البلاغه - مبانی و روشهای تفسیر 1 - تحلیل قصص قرآن - تفسیر ترتیبی 2 (1387-1391)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی تهران: - فقه 2 -تفسیر موضوعی 1 - انقلاب اسلامی و ریشه های آن -علوم قرآن 2 - آشنایی با احادیث ائمه-(ع) (1391-1392)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم: ترم اول 93-94 - مطالعات خاورشناسان(برادران) 1 - مطالعات خاورشناسان(خواهران) 1 - مطالعات خاورشناسان(برادران) 2 - مطالعات خاورشناسان(خواهران) 2 - ملل و نحل - منطق (1393-1394)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم: ترم دوم 93-94 مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (برادران) مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (خواهران) مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (برادران) مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (خواهران) (1393-1394)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم:ترم اول 94-95 علوم قرآن 1 -تاریخ تفسیر آشنایی با روشها وگرایشهای تفسیری(برادران) -آشنایی با روشها و گرایشهای تفسیری(خواهران) (1394-1395)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم:ترم دوم 94-95 - علوم قرآن 1 برادران - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (برادران) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (خواهران) -منطق(برادران) - منطق(خواهران) (1394-1395)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم: ترم اول 95-96 -تاریخ تفسیر و مفسران(کارشناسی) - تاریخ تفسیر و مفسران(کارشناسی ارشد) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (برادران) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2(خواهران) -منطق(برادران) - منطق(خواهران) (1395-1396)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم:ترم دوم 95-96 - درایه الحدیث - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (برادران) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (خواهران) - کلام2 (1395-1396)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم:ترم اول 96-97 -مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (برادران) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (خواهران) ترم دوم 96-97 - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (برادران) - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 1 (خواهران) - ملل و نحل (1396-1397)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم:ترم اول 97-98 - مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (خواهران) - منطق(خواهران) (1397-1397)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد : روخوانی قرآن کریم (1386-1387)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور بروجرد: : صرف 1 - نحو 1 - کلام 1 (1386-1387)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی دورود: اندیشه اسلامی 1 - اندیشه اسلامی 2 -انقلاب اسلامی -وصایا امام خمینی (ره) -تفسیر موضوعی قرآن (1385-1387)
 • سابقه تدریس در دانشکده غیر انتفاعی هدی وابسته به جامعه الزهرا (طلاب غیر ایرانی): مفردات قرآن - مفردات قرآن 1 - مفردت قرآن 1 - آرا و نظریات جدید در حوزه علوم قرآن و حدیث (1393-1396)
 • سابقه تدریس در دانشکده اصول الدین قم: - منطق (رشته فقه و حقوق) - منطق (رشته علوم قرآن و حدیث) (1395-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه غیر دولتی و غیر انتفاعی اجتهاد-درس مقایسه تطبیقی قرآن و عهدین- خواهران-نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398-مشغول به تدریس (1397-1398)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم-درس قرآن و مستشرقان- نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398-مشغول به تدریس (1397-1398)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم-درس آیین ویرایش متون علمی- نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398-مشغول به تدریس (1397-1398)
 • سابقه تدریس در دانشگاه غیر دولتی و غیر انتفاعی اجتهاد-درس مقایسه تطبیقی قرآن و عهدین- برادران-نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1398-مشغول به تدریس (1397-1398)
 • سابقه تدریس در دانشکده علوم قرآنی قم- مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (خواهران) مطالعات خاورشناسان درباره قرآن 2 (برادران) (1396-1397)
 • سابقه تدریس در کارگاه روش نگارش مقالات علمی (دانشکده علوم قرانی قم) 10 ساعت تدریس از 9 /12/95 - تا 19/2/96 گواهی مورخ 27/6/96 (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارزیابی مقالات و آثار هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم) (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات سومین المپیاد قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات پژوهشنامه تفسیر قرآن کریم (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات مجله مطالعات حدیثی از دانشگاه رازی کرمانشاه (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری و ارزیابی مقالات همایش کنگره ملی حضرت محمد هلال بن علی(ع) (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارزیابی پایان نامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه سال 1393 (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارزیابی مقالات همایش سراسری علمی پژوهشی «شناخت اخلاق و آداب حسینی» شهرستان تایباد (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارزیابی مقالات در جشنواره تقدیر از برترین های حوزه پژوهش و فناوری سال 1392 (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارزیابی پایان نامه های در جشنواره تقدیر از برترین های حوزه پژوهش و فناوری سال 1392 (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارزیابی مقالات چهارمین المپیاد قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارزیابی مقالات از همایش ملی اسلام و سلامت روان (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات کنگره ملی امام زادگان (امام زاده حسین بن موسی الکاظم ع) (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در ارزیابی مقالات کنگره ملی سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات کنگره بین المللی اهداف و دستاوردهای عاشورا (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی امامت پژوهی (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات فصلنامه مطالعات تطبیقی و قرآن پژوهی دانشکده علوم و فنون قرآن تهران (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در تمهید برگزاری نشستهای تخصصی هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم(قرآن کریم و سبک زندگی)- تهران-سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی- دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دکتر محمد اکبری(دبیر همایش)-دکتر علیرضا کاوند(مسوول کارگروه مدعوین) (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در تمهید برگزاری نشستهای تخصصی هشتمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم(قرآن کریم و تمدن اسلامی)-مسوول واحد ارزیابی و هماهنگی هیات داوران همایش در نشستهای تخصصی روز همایش در پنلهای تخصصی نقد و بررسی مقالات برگزیده- تهران-سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی- دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دکتر علیرضا کاوند (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در تمهید برگزاری نشستهای تخصصی نهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ وحیانی)- از سال 1393 تا تاریخ 31/2/1394- تهران-سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دکتر علیرضا کاوند (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در طراحی نشست (نظریه پردازی روشمندی پژوهش در مطالعات قرآنی) با حضور دکتر کاوند-دکتر آخوند-دکتر سعیده غروی -27/9/96 (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری 10 مقاله همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ انقلاب) قم-دفتر مرکزی- 16/2/96 (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته علمی و داوری دهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (قرآن کریم و فرهنگ انقلاب) قم-دفتر مرکزی از 1/9/95 تا 4/2/96 (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته علمی همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر تهران از بهمن 95 تا 12/9/96 (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسوول کار گروه نشستهای تخصصی دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی قم-دفتر مرکزی تا اردیبهشت 96 از 6/7/95 (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد راهنمای پژوهشی دانشکده قم-دانشکده قم 25/8/96 به مدت یک سال کنون(951 و 952) تا ابتدای مهر 96 (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت )(دو مقاله) تهران 13 و 14/2/96 (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت ) (سه مقاله تاکنون) تهران 11 و 14 /12/96 (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری رساله دکترا با عنوان : "نقد و بررسی دیدگاه فایرستون درباره مساله جهاد با تکیه بر کتاب : «جهاد، خاستگاه جنگ مقدس در اسلام»" - به راهنمایی حجه الاسلام دکتر محمد علی مهدوی راد، دکتر حسن رضایی هفتادر، و مشاوره حجه الاسلام دکتر فتح الله نجار زادگان- دانشگاه تهران -شعبه دانشگاه فارابی قم- مورخ 1397/11/21-داور خارجی (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی: سیده راضیه پورمحمدی- مبانی قرآنی زمینه سازی ظهور با تاکید بر دعای ندبه- 31/06/94 - راهنما: دکتر جعفر بچاری -داوری دکتر علیرضا کاوند (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی: سمیه شهدری نژاد- عوامل به ثمر نرسیدن رنج و تلاش از منظرقرآن و حدیث- 26/11/94- راهنما: دکتر مریم کریمی تبار- -داوری دکتر علیرضا کاوند (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی: فاطمه خوارزمی- نقش آموزه های دینی در نحوه تعامل انسان با رنج از دیدگاه آیات و روایات- 10/12/1394 راهنما: سید عبدالرسول حسینی زاده - -داوری دکتر علیرضا کاوند (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد:علی بکویردی- بررسی آراء گلدزیهر در مورد تفاسیر- 06/07/92- راهنما: دکتر محمد حسین محمدی - داروی دکتر علیرضا کاوند (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد:فیروز عباس زاده- بررسی و نقد مهمترین مباحث علوم قرآنی در تفسیر المنیر(وهبه زحیلی)- 07/11/92- راهنما: سید عبدالرسول حسینی زاده - داوری: علیرضا کاوند (1392-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: مرتضی رضوانی زاده- ارجاعات قرآن به عهدین- 27/10/93 - راهنما: دکتر محمدباقر قیومی - داوری: دکتر علیرضا کاوند (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: فاطمه عربستانی - بررسی مصحف امام علی (ع) در منابع فریقین -05/11/93 - راهنما: دکتر عبدالکریم بهجت پور- مشاور: دکترمحمدعلی راغبی- داوری: دکتر علیرضا کاوند (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد:حمیده آزادی - بررسی تطبیقی اخلاقیات حضرت موسی (ع) در قرآن کریم و عهدین - 04/11/94 -راهنما: محمدباقر قیومی - داوری : علیرضا کاوند (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد:مریم نظری- نقش آموزه های اخلاقی در سبک زندگی خانوادگی- 18/12/94- راهنما: سید محمد نقیب -داوری: علیرضا کاوند (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد:حسن وروانی- بررسی میزان اثربخشی مدارس قرآنی در ارتقای سطح عمومی قرآن دانش آموزان دوره ابتدایی با محوریت مدارس قرآنی شهر اراک -20/06/95- راهنما: علی اصغر شعاعی و مشاوره محمد احمدی- داوری: علیرضا کاوند (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: مریم سادات موسی کاظمی -بررسی آیه صادقین- 10/2/95- راهنما: محمد اکبری - داوری: علیرضا کاوند (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: سید شجاع درخشان - نقش مشاوره روان شناختی در سبک زندگی اسلامی- 30/11/1395- دکتر بچاری -داوری: دکتر کاوند (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: سید عین الله موسوی -بررسی نظریه رؤیای رسولانه ی دکتر سروش -30/11/1395- راهنما دکتر زاهدی - داوری: عدکتر کاوند (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: فاطمه طهورا رستگار -اجل مسمی و اجل غیر مسمی در قرآن و روایات با تأکید بر تفاسیر المیزان و تفسیر فخر رازی 30/11/1395- دکتر نقیب - داوری: دکتر کاوند (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: سیدمحسن پوریزدان پرست -مقایسه نظام لیبرالیسم فرهنگی با نظام الگوسازی فرهنگی اسلام- 30/11/1395 - راهنما: دکتر نصیری - داوری: دکتر کاوند (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد:هاجر بهرامی -کیهان شناسی و پاسخ به شبهات معاصر- 30/11/1395- راهنما: دکتر زاهدی - داوری: دکتر کاوند (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: زینب حیدری امین - ترجمه و تحلیل برخی متشابهات قرآن کریم از دیدگاه سید مرتضی (ره) -19/4/1397 -راهنما: دکتر داوری - داوری: دکتر کاوند (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: رضا صلاحی نژاد -تحلیل مستندات قرآنی و روایی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری- 1/8/1397 -راهنما: دکتر اکبری - داوری: دکتر کاوند (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: سید هادی قدس علوی - تحلیل دگرگونی اجتماعی از منظر قرآن (با تأکید بر تفسیر المیزان)- 30/11/1396 -راهنما: دکتر بچاری -داوری: دکتر کاوند (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری پایان نامه دکترا: فاطمه احمدی نژاد- تحلیل نظریه نسخ تدریجی آیت الله معرفت(با تطبیق بر نمونه آیات در تفاسیر فریقین)- 31/6/1397 -راهنما: دکترحسینی زاده- مشاوران: دکتر ابوترابی-دکتر عبداللهی پور و دکترطیب حسینی- داوری: دکترکاوند- دکتر آخوند (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری های متعدد پایان نامه های ارشد و دکترا از سال 1394 تا کنون در دانشکده اصول الدین قم (1394-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی (با محوریت قرآن کریم و ایمان به وعده های الهی) قم-سازمان مرکزی دانشگاه- از 97/12/18 تا اردیبهشت 98 (1397-1398)

جوایز و افتخارات

 • دبیر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه-96/6/1 تا کنون (1396)
 • سخنرانی علمی درباره روز دانشجو و مسایل انقلاب فرهنگی کرسی ترویجی(دکتر علیرضا کاوند) دانشکده علوم قرآنی قم- 13/9/96- 2 ساعت (1396)
 • رتبه اول مسابقات ترتیل کارکنان در سطح دانشکده قم- 96- راه یابی به مرحله دانشگاه (1396)
 • عضو هیات تحریریه : فصلنامه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی (دانشکده قم ) علمی -تخصصی مهر 96 تا کنون (1396)
 • عضو هیات تحریریه : پژوهشنامه تاویلات قرآنی (دانشکده آمل ) علمی -تخصصی مهر 96 تا کنون (1396)
 • دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه از 96/6/1 تا کنون (1396)
 • معاون دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از 96/6/1 تا کنون (1396)
 • رییس شورای انضباطی بدوی 29/6/96 تا کنون (1396)
 • عضو شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی-دانشکده قم 15/10/95 - تا مرداد96 (1395)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه 11/10/95 تا کنون (1395)
 • عضو شورای انضباطی بدوی 8/8/95 تا کنون (1395)
 • عضو گروه ارزیابی و نظارت بر عملکرد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از 1395 تا کنون (1395)
 • مشاور علمی فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی بهار 95 تا کنون (1395)
 • همکاری در خصوص برگزاری پنجمین المپیاد قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم معاونت قرآن و عترت- ارزیابی مقالات واصله و طراحی سوال از کتاب انسان 250 ساله 15/1/94 9/3/94 معاونت قرآن و عترت (1394)
 • رتبه اول اذان کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- پنجمین المپیاد قران و عترت دانشگاه معاونت قرآن و عترت- رشته اذان کارکنان 15/1/94 9/3/94 معاونت قرآن و عترت (1394)
 • همکاری در خصوص برگزاری چهارمین المپیاد قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ارزیابی مقالات واصله به دبیرخانه المپیاد در دفتر مرکزی دانشگاه در معاونت قرآن و عترت طی 20 ساعت 15/1/93 30/3/93 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - معاونت قرآن و عترت (1393)
 • شرکت در مسابقه اذان و ترتیل کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- چهارمین المپیاد قران و عترت دانشگاه معاونت قرآن و عترت- رشته اذان و ترتیل 15/1/93 9/3/93 معاونت قرآن و عترت (1393)
 • همکاری در خصوص برگزاری چهارمین المپیاد قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم معاونت قرآن و عترت- ارزیابی مقالات واصله 15/1/93 9/3/93 معاونت قرآن و عترت (1393)
 • تالیف کتاب: امی بودن پیامبر اکرم (ص) در منابع تفسیری و حدیثی و نقد دیدگاه خاورشناسان- برگزیده جشنواره هفته پژوهش- دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ملی (1392)
 • همکاری در خصوص برگزاری سومین المپیاد قرآن و عترت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم داوری آثار واصله شامل: مقالات- سخنرانی و داوری آزمون کتبی 15/1/92 30/2/92 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1392)
 • تشکر وی‍ژه سازمان اوقاف و امور خیریه- مسوول کارگروه مدعوین همایش بین المللی پژ‍وهشهای قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم-سازمان اوقاف و امور خیریه (1392)
 • عضو هیات تحریریه : فصلنامه مطالعات زبانشناختی در قرآن علمی -تخصصی 18/9/1392 تا کنون (1392)
 • عضو هیات تحریریه : فصلنامه قرآن و مطالعات عرفانی علمی -تخصصی تابستان 1392 تاکنون (1392)
 • مدیر امور پژوهشی برتر دانشگاه(دانشکده ملایر) برگزیده جشنواره هفته پژوهش ملی (1390)
 • مشاوره فرهنگی درباره فعالینهای حلقه های صالحین دانشجویی ارائه راهکار و برنامه ریزی مدون جهت انجام طرح های فرهنگی حلقه های صالحین بسیج و برگزاری کارگاه سیر مطالعاتی در علوم اسلامی 1/7/90 1/11/91 دانشکده علوم قرآنی ملایر (1390)
 • همکاری با گروه مدیحه سرایی و ارائه مشاوره در خصوص برگزاری تواشیح و مدیحه سرایی ارائه راهکار و برنامه ریزی مدون جهت انجام فعالیتهای همخوانی های مذهبی و مدیحه سرایی و منسجم سازی گروه تواشیح دانشکده جهت اجرای برنامه در مراسمات مذهبی 1/7/90 1/11/91 دانشکده علوم قرآنی ملایر (1390)
 • در سال 1390 فیلمی از فعالان قرآن برتر استان لرستان ساخته شد که زندگی بنده را در این فیلم مستند به تصویر کشیدند که از شبکه افلاک استان لرستان و شبکه شما در برنامه «پنجره ای به سوی ماه» پخش شد. به عنوان برادرزاده شهید محمد رضا کاوند و فرزند جانباز عبد المحمد کاوند شبکه استانی افلاک، استان لرستان و شبکه سراسری شما؛کارگردان:شمس الله آروند (1390)
 • تقدیر از پایان نامه کارشناسی ارشد :‌ گستره دینی شک از منظر قرآن؛ نوشته محمد شهبازی سلطانی- به راهنمایی دکتر علیرضا کاوند- نمایشگاه بین المللی قرآن کریم- نهمین جشنواره معرفی پایان نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی بین المللی (1389)
 • مدیر امور پژوهشی برتر دانشگاه(دانشکده ملایر) برگزیده جشنواره هفته پژوهش ملی (1389)
 • لوح تقدیر برای کتاب دردانه دلداده- سومین دوره انتخاب کتاب سال لرستان استانی 22/12/1388 (1388)
 • عضو کمیته انضباطی شرکت در جلسات کمیته و حل مشکلات و معضلات 1/7/88 1/7/91 دانشکده علوم قرآنی ملایر (1388)
 • لوح تقدیر برای کتاب دردانه دلداده -سومین دوره انتخاب کتاب سال لرستان -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان (1388)
 • نویسنده مورد تقدیر؛ به خاطر تالیف کتاب : پیامبر امی-1386 پانزدهمین دوره سراسری هفته کتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد (1386)
 • نویسنده مورد تقدیر؛ پایان نامه کارشناسی ارشد :‌ پیامبر امی و پاسخ به شبهات، علیرضا کاوند بخش ویژه پیامبر اعظم (ص) در مقطع کارشناسی ارشد در یازدهمین دوره انتخاب پایان نامه های برتر دانشجویی، برگزار شده از طرف جهاد دانشگاهی - تهران ملی (1386)
 • نویسنده مورد تقدیر؛ کتاب تالیفی با عنوان «پیامبر امی، بررسی مساله خواندن و نوشتن پیامبر(ص) پیش از بعثت و پس از آن و پاسخ به شبهات» بخش دانشگاهی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم- تهران بین المللی 1428ق (1386)
 • نویسنده مورد تقدیر؛ به خاطر تالیف کتاب : پیامبر امی پانزدهمین دوره سراسری هفته کتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد (1386)
 • رتبه برتر مسابقات فرهنگی مراسم ارتحال امام (ره) سال 1384 مراسم ارتحال امام (ره) ملی 1384 (1384)
 • رتبه برتر مسابقات فرهنگی مراسم ارتحال امام (ره) سال 1384 -به عنوان شرکت کننده در مسابقه- مراسم ارتحال امام (ره) (1384)
 • موذن و قاری و دعا خوان رادیو بروجرد استان لرستان موذن و قاری و دعا خوان رادیو بروجرد استان لرستان 1/7/83 تا کنون رادیو شهرستان بروجرد (1383)
 • جلسات سخنرانی برای نمازگزاران مسجد فاطمه الزهرا (س) شهرستان بروجرد و قرائت قرآن به سبک ترتیل و تحقیق و گفتن اذان ارایه خطابه و سخنرانی برای نمازگزران در موضوعات مختلف مذهبی و دینی 1/7/80 تا کنون کانون فرهنگی هنری اندیشه مسجد فاطمه الزهرا شهرستان بروجرد (1380)
 • خادم افتخاری حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و مسجد جامع شهر ری اذان و قرائت قرآن و خواندن ادعیه برای نماز گزاران 1/7/79 تا کنون امور فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) (1379)

Workshops

 • اهمیت فعالیت های پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1397)
 • ادامه مباحث کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی و نشانه شناسی و تفسیر قرآن قم 14/12/96 به مدت 30/3 ساعت - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1396)
 • کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی قم 23/10/96 به مدت 30/3 ساعت - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1396)
 • آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر قم 30/10/96 به مدت 30/3 ساعت - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1396)
 • قرآن کریم و روانشناسی؛ ضرورت ها و زمینه های پژوهش قم 3/11/96 به مدت 30/3 ساعت - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1396)
 • شرکت در نشستهای تخصصی ;نقد و بررسی آثار برگزیده نهمین همایش بین المللی پژ‍وهشهای قرآنی در تهران- قرآن کریم و فرهنگ وحیانی - سالن اجلاس سران کشورهای (1394)
 • کارگاه آموزشی – پژوهشی « پاسخ به شبهات قرآنی» و «تفاوت اعجاز با سحر» و «آموزش پژوهش محور» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1393)
 • شرکت در نشستهای تخصصی نقد و بررسی آثار برگزیده هفتمین همایش بین المللی پژ‍وهشهای قرآنی در تهران- قرآن کریم و سبک زندگی - سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی (1392)
 • کارگاه آموزشی – پژوهشی مبانی ترجمه قرآن کریم آسیب شناسی پژوهشهای علوم قرآنی در قم - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1392)
 • کارگاه آموزشی – پژوهشی تفسیر موضوعی قرآن کریم و معنا شناسی و تفسیر متن و آموزش نرم افزار OneNote در مشهد - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1391)
 • کارگاه آموزشی – پژوهشی روش تدریس و تکنولو‍ژی آموزشی در مشهد - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1389)
 • کارگاه آموزشی – پژوهشی روش تحقیق و مقاله نویسی در مشهد - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1389)
 • کارگاه آموزشی – پژوهشی روش شناسی تفسیر با رویکرد ترتیب نزول در قم - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1389)
 • کارگاه آموزشی – پژوهشی روش تدریس قرآن کریم در شهر مشهد - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1388)

Other

 • پایان نامه های دفاع شده و در حال انجام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا
 • ابعاد عقیدتی و جهادی سوره های فلق و ناس حمزه شعبانی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • اقتصاد از منظر سوره مبارکه نحل بهنام کیانی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • گستره دینی شک از دیدگاه قرآن محمدشهبازی سلطانی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • علل و آثار منت گذاری از منظر قرآن و روایات فرشید موسی زاده کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • نقش عبادت در سلامت روح و روان از دیدگاه قرآن و روایات علیرضا حسنی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • آداب گفتگو از دیدگاه قرآن خدیجه حریت کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • بررسی نامه اعمال از دیدگاه آیات و روایات لیلا پارسا کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • خیانت در عهد و پیمان از منظر قرآن سمیرا آقابیگی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • نقش دعا بر سلامت روان از دیدگاه آیات و روایات نرگس پورعابدی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • تاثیر قرآن بر زندگی انسان از دیدگاه آیت الله جوادی آملی زینب مرادی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • تهجد از دیدگاه قرآن زهره عمرانی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • انقطاع الی الله میترا شهروسوند کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • پیشگیری از وقوع جرم از نگاه آموزه های دینی رحمه نیسی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • عصمت حضرت یوسف (ع) از دیدگاه قرآن کریم احسان جعفری سکل کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • توفیق الهی از دیدگاه آیات و روایات فاطمه بیات کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • پیشگیری و بهبود افسردگی از دیدگاه ایات و روایات و علم روانشناسی حمیده حیدری کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • عصمت حضرت آدم (ع) از دیدگاه قرآن موسی بخشی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • واکاوی علل تقویت روحیه از دیدگاه ایات و روایات نرگس یاوریان کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • چهره شناسی از دیدگاه ایات و روایات سهیلا برزگر کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • دلایل عقلی و نقلی اثبات وجود امام عصر (عج) نیره حسین زاده کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • اخبار واحد ابوهریره در جزء اول اعظم پاک اندیش کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • فرایند تاثیر امید در زندگی انسان از دیدگاه قرآن محمد رضا گیاه شناس کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • ابرار از منظر قرآن کریم جلال غیاثوند کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی ملایر دفاع شده
 • بررسی تناسب آیات سوره مبارکه جن و غرض واحد آن زهرا سلیمانی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شده
 • بررسی تناسب آیات سوره مبارکه احقاف و غرض واحد آن زهرا بخشی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شده
 • راهکارهای مبارزه با نفوذ اندیشه های ضد قرآنی از طریق فضای مجازی سعیده علی محمدی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شده
 • راهکارهای تحصیل آرامش روان از دیدگاه قرآن و روایات ماندانا طاهری نژاد کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شده
 • نقش توبه و اعتراف به اشتباه در کاهش اضطراب از دیدگاه قرآن و روایات فاطمه مهدی نژاد کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شده
 • راهکارهای تربیت عبادی از دیدگاه قرآن و روایات صغری خسروی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شده
 • راهکارهای تثبیت اعتقادات نوجوانان از دیدگاه قرآن و روایات کبری احمدی کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شده
 • صفات امامان معصوم (ع) از منظر قران و روایات مهدیه صالحی دوین کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شده
 • بررسی تناسب آیات سوره بروج جن و غرض واحد آن راضیه محمد زاده کارشناسی راهنمایی دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شده
 • نقد مبانی اهم خاورشناسان در حوزه تناقضات اعتقادی قرآن نیلوفر غلامی کارشناسی ارشد راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شده
 • تحلیل انتقادی شبهات درباره وثاقت تاریخی متن قرآن کریم مهتاب حسنوند کارشناسی ارشد راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شده
 • روش شناسی مهدویت پژوهشی شیعی خاورشناسان(هانری کربن، ویلفرد مادلونگ، تیموتی آر فرنیش، ادوارد براون) کبری جوکار کارشناسی ارشد راهنمایی دانشکده علوم قرآنی میبد دفاع شده
 • نقد مبانی خاورشناسان(نولدکه، بلاشر، تسدال، جفری و گلدزیهر) درباره مباحث تاریخی قرآن» مهدیه پاک عقیده کارشناسی ارشد راهنمایی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شده
 • عوامل ملامت و سرزنش از منظر قرآن کریم میثم شفاعتی کارشناسی ارش- راهنمایی- دانشکده علوم قرآنی قم-دفاع شده- شهریور 99
 • تفسیر روایی سوره بقره-ایات 158 تا 183 زهرا ترکاشوند کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه قرآن و حدیث دفاع شده
 • دلایل و آثار پیروی از سنت پیامبراسلام(ص) از دیدگاه قرآن مجتبی روحانی نیا ارشد راهنمایی دانشکده اصول الدین دفاع شده
 • تحلیل اثباتی – آماری تاثیر فقدان حیا بر افزایش طلاق با تکیه بر آیات و روایات- محمدرضا علیمحمدی- ارشد- راهنمایی -دانشکده علوم قرآنی قم -دفاع شده
 • بازی های سالم و غیر سالم از نگاه غرب و اسلام -فاطمه مهدی نژاد -ارشد -راهنمایی- دانشکده اصول الدین- دفاع شده
 • نقد و ترجمه کتاب مبانی قرآن از ماسیمو کامپانینی (ترجمه الیور لیمن)-احمد اسدی -دکترا -راهنمای دوم -دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده
 • روش شناسي تفسير شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني (ره)- علی خدابخشی- کارشناسی ارشد- راهنما-دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده- تیر99
 • آسیب شناسی فعالیتهای موسسات قرآنی شهر مقدس قم و راهکارهای حل آن-فاطمه ذهابی -کارشناسی ارشد- راهنمایی-دانشکده علوم قرآنی قم- دفاع شده- تیر99
 • تحلیل انتقادی شبهة نقش صفویه در جعل فضائل حضرت زهرا(س) در تفاسیر عصر صفویه- زهرا اسلامی-کارشناسی ارشد- راهنمایی- دفاع شده-آذر 98
 • جامعيت قرآن و روايات در پاسخگويي به انحرافات دو جريان «سلفي گري» و «بيداري اسلامي»(مورد پژوهي: نقل گرايي)- راهنمایی-فاطمه رادان- دانشکده علوم قرانی قم- شهریور 1400
 • آسيب هاي فضاي مجازي براي تربيت ديني- قرآني جوانان مسلمان از ديدگاه مقام معظم رهبري-سیده الهه نجفی- کارشناسی ناپیوسته- راهنمایی- دانشکده علوم قرانی قم-اذر 99
 • نقش صداقت ،بردباري و گذشت دراصلاح و تحكيم روابط خانوادگي درقرآن و روايات- شکوفه غیاثوند- کارشناسی ناپیوسته-راهنمایی- دانشکده علوم قرانی قم- بهمن 1399
 • نقش يهوديان معاصر حضرت موسي در انحراف جامعه از منظر قرآن و عهدين- محمد باقر متولی-راهنمایی- دانشکده علوم قرانی قم- شهریور 1400
 • بررسي تطبيقي اخلاقيات حضرت موسي عليه السلام در قرآن كريم و عهدين- حمیده آزادی- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1394
 • نقش آموزه هاي اخلاقي قرآن در سبك زندگي خانوادگی - ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1394
 • عنوان : بررسي تطبيقي مفهوم و مصاديق آيه صادقين- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1394
 • عنوان : بررسي تطبيقي مفهوم و مصاديق آيه صادقين-ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1394
 • عنوان : تحليل نظريه نسخ تدريجي آيت الله معرفت; (با تطبيق بر نمونه آيات در تفاسير فريقين)- فاطمه احمدی نژاد-دکترا - دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1397
 • عنوان : تبيين فناورانه روش تحقيق موضوعي در قرآن كريم با استفاده از دانش متن‌كاوي رايانشي – مطالعه موردي:‌ تجارت در قرآن- سلمان اذری- دکترا- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1399
 • عنوان : بررسي تطبيقي مفهوم و مصاديق آيه صادقين- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1394
 • عنوان : تحليل دگرگوني اجتماعي از منظر قرآن (با تأكيد بر تفسير الميزان)-ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1396
 • عنوان : كيهان شناسي و پاسخ به شبهات معاصر- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1395
 • عنوان : تحليل مستندات قرآني و روايي سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1397
 • عنوان : اجل مسمي و اجل غير مسمي در قرآن و روايات با تاكيد بر تفاسير الميزان و تفسير فخر رازي-ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1395
 • عنوان : نظريه سازگاري تسليم با عقلگرايي از منظر قرآن كريم- رضا فقیه- دکترا- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1398
 • عنوان : بررسي نظريه تمثيلي زبان قرآن- عماد صادقی-دکترا- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1398
 • عنوان : ترجمه و تحليل برخي متشابهات قرآن كريم از ديدگاه سيد مرتضي(ره)- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1397
 • عنوان : تاثير محيط بر دين گريزي جوانان از ديدگاه قرآن كريم- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1397
 • عنوان : مطالعه آراءهرمنوتيست هاي معاصر در حوزه فهم قرآن-ارشد- دانشکده علوم قرانی تهران- داوری-شهریور 1400
 • عنوان : نقش دنيا طلبي افراطي در تسلط استكبار بر ممالك اسلامي- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1398
 • عنوان : راهكارهاي عبور از موانع اجراي عدالت اجتماعي در حكومت اسلامي از ديدگاه قرآن و روايات(با تاكيد بر ديدگاه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)-- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-1399
 • عنوان : بررسي نقش عوامل تاثيرگذار بر دفع بلايا از ديدگاه آيات و روايات با رويكرد پاسخ به شبهات- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-تیر1400
 • عنوان : بررسي علل و اسباب نكوهش يهود در قرآن و درس ها و عبرت هاي آن- ارشد- دانشکده علوم قرانی قم- داوری-اسفند1399
 • داوری 10 پایان نامه ارشد در دانشکده اصول الدین قم- از سال 1393 تا 1397
 • داوری 4 پایان نامه دکترا در دانشگاه فارابی قم- از سال 1393 تا 1399