آقای مهندس Vala Saleh

Engineer Vala Saleh

دانشجوی دکترا و مدرس دانشگاه

Researcher ID: (90548)

6
2

Education

  • دکتری تخصصی مهندسی مخابرات گرایش سیستم Shiraz University of Technology1395-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات 1390-1394