خانم دکتر Seyedehsoosan Fakhraie

Dr. Seyedehsoosan Fakhraie

استادیار دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (91349)

43
4
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب تشیع در نیشابور و بیهق با محوریت آل زباره (روز اندیش) - 1400 - Persian
  • کتاب سنت های مهر و مسیحیت در گذر تاریخ (نشر خوزان) - 1400 - Persian
  • کتاب حکومتهای متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد (نسل روشن) - 1398 - Persian
  • کتاب ابعاد راهبردی نبرد در اسلام (نسل روشن) - 1398 - Persian
  • کتاب تاریخ جامع جنگ های صلیبی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) - 1394 - Persian
  • کتاب نقش پیر در عرفان اسلامی (انتشارات صمد) - 1383 - Persian

Teaching Experience