آقای دکتر Meysam Memar

Dr. Meysam Memar

هیات علمی حق التدریس

Researcher ID: (96229)

8
2
1

Conference Papers

Journal Papers

  • معمار، میثم و زمردیان، سید محمد علی و وکیلی، امیرحسین. " بررسی اثر شکل مقطع شمع بر ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه ای" مجله عمران شریف، دوره 36، شماره 3، 1399 (1399)
  • معمار، میثم و زمردیان، سید محمد علی و وکیلی، امیرحسین. "ارزیابی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر ظرفیت باربری جانبی شمع تکی در خاک ماسه ای" مجله عمران مدرس، دوره 19 ، شماره 6، سال 1398. (1398)

Education