آقای دکتر Mehdi Mokhberi

Dr. Mehdi Mokhberi

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (8983)

90
21
2
3
5
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مهندسی پی پیشرفته (انتشارات آوند اندیشه) - 1395 - Persian
  • کتاب روش تحقیق کاربردی برای دانشجویان مهندسی و علوم (انتشارات آوند اندیشه) - 1395 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور (1386-1396)
  • مدیر عامل شرکت عمران صدرا (1380-1386)
  • سابقه تدریس در تدریس به صورت حق التدریس و عضو هیئت علمی (1374-1402)
  • سابقه کار صنعتی در عضویت نظام مهندسی (1373-1402)
  • سابقه کار دانشگاهی در هیدت علمی دانشگاه (1378-1402)