جستجو پژوهشگران و متخصصان علمی و پژوهشی ایران

لیست نتایج جستجوی پژوهشگر

undefined undefinedDepartment of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran
undefined undefinedDepartment of Physics, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran
undefined undefined
undefined undefinedمعاون آموزشی دبستان ائمه اطهار شماره7 بابک عطری،سیستان بلوچستان،منطقه نیمروز،دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،محیط زیست شهری
undefined undefinedکارشناس ارشد
undefined undefinedکارشناسی ارشد مهندسی برق _ سیستم های قدرت،دانشگاه بیرجند
undefined undefinedدانشگاه زابل
undefined undefinedUniversity of Zabol
undefined undefinedدانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زابل
undefined undefinedدانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
undefined undefinedدانشجوی پرستاری دانشگاه فردوسی مشهد
undefined undefinedکارشناسی ارشد کشاورزی
undefined undefined
undefined undefined
undefined undefinedمحقق پژوهشگر.دانشجوی دکترای تخصصی
undefined undefinedکارمند
undefined undefinedدانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
undefined undefinedاستاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
undefined undefined دکتری تخصصی
undefined undefinedدانشجوی دکترا اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان