آقای دکتر Abbasali Imamjomeh

Dr. Abbasali Imamjomeh

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (321994)

19
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers