اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

2023-8-5
اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری، 30 مرداد 1402 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران با همکاری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 23 مرداد ماه 1401 با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنفرانس جهت ارسال مقالات:

آمار در علوم انسانی

آمار در فناوری

علم داده

و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)