اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی

2023-11-5
اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی

اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی روز چهارشنبه، 11 بهمن، 1402 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در شهر تهران برگزار می شود

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ 25 آذر ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

توضیحات اولین همایش ملی تازه های پژوهش در حقوق ورزشی
محورهای همایش:

الف :حقوق ورزشی از منظر حقوق عمومی

۱-مالیات در ورزش ۲-استخدام در ورزش ۳-حقوق استخدامی حاکم بر روابط باشگاه ها و ورزشکاران ۴-ماهیت حقوقی فدراسیونهای ورزشی در ایران ۵-ماهیت حقوقی فدراسیونهای ورزشی در ایران ۶-حقوق بیمه تامین اجتماعی ورزشکاران ۷-بررسی مفهوم قانون در ورزش ۸-حاکمیت داخلی کشورها و فدراسیونهای جهانی ۹-حقوق رسانه های ورزشی ۱۰-جایگاه ورزش در قانون اساسی ۱۱-حقوق ورزشی از منظر فقه ۱۲-نظارت قضایی بر اعمال و تصمیات مقام ورزشی در ایران ۱۳-جایگاه وزارت ورزش و جوانان در نظام حقوق ورزشی ایران ۱۴- اصول‌و‌قواعد حاکم بر حقوق ورزشی۱۵-حقوق کودکان در ورزش ۱۶٫ حقوق جوانان در ورزش ۱۷٫ حقوق و اخلاق ورزشی ۱۸٫حقوق ورزشی کارکنان در محیط کار

ب:حقوق ورزشی از منظر حقوق کیفری

۱-حوادث و خطای ورزشی در بستر مسئولیت حقوق کیفری ۲-نگاهی نو به مبانی نظری ضوابط و اصول مسئولیت کیفری حقوق ورزشی ۳- مسئولیت یا عدم مسئولیت معلمان تربیت بدنی مدارس ایران در هنگام بروز حوادث ورزشی ۴-پیشگیری از جرایم ورزشی در حقوق ایران ۵-جرایم در قانون مجازات اسلامی ایران ۶-جرمشناسی ورزشی ۷-ورزش و‌ پیشگیری از جرایم عمومی ۸-خشونت در ورزش از منظر حقوق کیفری ۹-ارکان جرایم ورزشی در نظام حقوقی ایران ۱۰-دوپینگ و مجازاتهای قانونی آن ۱۱-حدود مسئولیت کیفری نهادی های متولی ورزش ۱۲-فساد در ورزش و مجازاتهای آن

و...

(اطلاعات کامل همایش)