چهارمین همایش ملی بیداری و احیای تمدن اسلامی بر مبنای اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی

2024-1-13
چهارمین همایش ملی بیداری و احیای تمدن اسلامی بر مبنای اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی
چهارمین همایش ملی بیداری و احیای تمدن اسلامی بر مبنای اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی روز چهارشنبه، 16 اسفند، 1402 توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در شهر اسدآباد برگزار می شود.

محورهای همایش:

سیدجمال الدین اسدآبادی و جغرافیای جهان اسلام

احیای اندیشه و تفکر دینی سیدجمال الدین اسدآبادی در ایران معاصر

علل عقب ماندگی جهان اسلام از دیدگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آرمان و اندیشه بیداری اسلامی در نگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

احیای تمدن اسلامی در نگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مناسبات علم و دین از دیدگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

استکبارستیزی و مبارزه با استبداد از دیدگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

جایگاه مردم در اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی

بازگشت به اسلام

دشمن ستیزی و استعمار ستیزی

حرکت اسلامی معاصر

خودسازی و تمدن اسلامی

علم و اسلام

ادبیات بیداری اسلامی در زبان های خارجی

ادبیات مقاومت و بیداری اسلامی

ادبیات انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی

ادبیات مربوط به جهاد تبیین
ادبیات مربوط به جنگ روایت ها

سایر مباحث مرتبط

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)