فراخوان مقاله دومین همایش جغرافیا و پایداری محیط(منابع و مسائل آب و چالش های آن در ایران)

2024-2-7
فراخوان مقاله دومین همایش جغرافیا و پایداری محیط(منابع و مسائل آب و چالش های آن در ایران)
دومین همایش جغرافیا و پایداری محیط(منابع و مسائل آب و چالش های آن در ایران) روز چهارشنبه، 26 اردیبهشت، 1403 توسط دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 31 فروردین ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:

چالش های اصلی ایران در ارتباط با منابع آب:

کمبود منابع آب: خشکسالی ها ، آلودگی آب؛ مدیریت منابع آب، کاهش منابع آبی طبیعی از طریق سدسازی رودخانه ها و تغییر کاربری اراضی، بحران آب دریاچه ها و تالاب های داخلی ایران، بحران آب در استان های جنوبی ، مدیریت آب در کشاورزی ، فرونشینی زمین

برنامه های توسعه اول تا ششم دولت و رویکرد پیشگیری از وقوع بحران های آبی :

مدیریت استفاده از منابع آب

توجه به منابع آب متناسب با رشد جمعیت و توسعه شهرها و روستاها

تکامل برنامه های توسعه در رابطه با پیش بینی مناقشات داخلی و مرزی در رابطه با منابع آب و برنامه ریزی برای تعامل با همسایگان برای تدوین سیاست های مدیریتی پایدار

زیرساختهای آبی متناسب با توسعه پایدار

مدیریت کاربری زمین در رابطه با منابع آب

مدیریت بهره برداری از منابع آب در رابطه با بحران فرونشینی

مدیریت پسماندهای صنعتی و فاضلاب های شهری و روستایی برای کنترل آلودگی آب

کفایت برنامه توسعه هفتم دولت برای حل پایدار مسائل آبی کشور:

توجه به تغییرات اقلیمی و برنامه ریزی برای آمادگی در برابر بحران ناگهانی در رابطه با منابع آبی کشور

میزان درک بحران های آبی منطقه ای و مناقشات مرزی آبی احتمالی و برنامه ریزی برای تعامل و همکاری با همسایگان

سطح رشد شیوه مدیریت منابع آبی پایدار در کشور

حجم فعالیت های دولت در بهبود زیرساخت های آبی

میزان پیشرفت در توسعه تکنولوژی های ذخیره سازی آب

میزان اراده دولت در کاهش آلودگی منابع آب

میزان همکاری میان دولت، جامعه و بخش خصوصی

تکمیل برنامه های آمایش سرزمین و توجه به منابع آب

چالش های احتمالی در پیش رو در منابع آبی کشور با توجه به نقاط قوت و ضعف برنامه توسعه هفتم:

درگیری ها و بحران های داخلی در رابطه با منابع آب

مناقشات مرزی احتمالی در رابطه با منابع آب

توسعه فرونشست ها و کاهش بهره وری زمین

***

تغییر چرخه آب به نفع انسان پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال آورده است که نیاز به مدیریت یکپارچه ای دارد که دسترسی و کیفیت آب را در شرایط آب و هوای فعلی حفظ کند. مدیریت یکپارچه در متن سیستم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رخ می دهد که طراحی آن در برنامه های توسعه ملی بازتاب می یابد.

همایش ملی جغرافیا و پایداری منابع آب قصد دارد با بازنمایی مکانی و فضایی و مقیاس برای شناسایی مکان های مازاد و کمبود آب با توجه به اثرگذاری رشد علمی و عملی در زمینه های مختلف شناخت تقاضا و مصرف آب، هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی کاربردی، تکنیک های مدیریت آب، شبیه سازی و مدل سازی سیستم های منابع آب، پیش بینی و کنترل کمیت و کیفیت آب، جنبه های اقتصادی و اجتماعی مصرف آب، قانون و حفاظت از منابع آب در پایش روند تکاملی برنامه های توسعه ملی در زمینه پایداری منابع آب پیشرو باشد.

این همایش بستری را برای متخصصان مدیریت منابع آب فراهم می کند تا دانش خود را به اشتراک بگذارند و بینش خود را در مورد فن آوری، تکنیک ها و راه حل های فعلی برای مدیریت پایدار آب به امید اثرگذاری در خط سیر علمی برنامه های توسعه ملی آینده ارائه دهند. شرکت کنندگان شامل ذینفعان مختلفی از پژوهش و دانشگاه، صنعت و سازمان های دولتی خواهند بود.

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)

Conferences and Journals News