فراخوان مقاله نخستین همایش ملی انسان محیط و فناوری های نوین

2024-5-12
فراخوان مقاله نخستین همایش ملی انسان محیط و فناوری های نوین
نخستین همایش ملی انسان محیط و فناوری های نوین روز پنجشنبه، 22 آذر، 1403 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در شهر ساوه برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 1 آبان ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:

لف- اهمیت و نقش متقابل محیط و انسان با تاکید بر ابعاد روانشناسانه و جامعه شناسانه:
روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی
جامعه شناسی شهری و ارتباط آن با فضاهای معماری
ماهیت رفتار و نیازهای انسان در فضاهای شهری
ارزش ها، هنجارها و آسیب های اجتماعی در فضاهای شهری و معماری
جامعه شناسی شهری، فرهنگ و روابط اجتماعی
ب- نقش فن آوری های نوین در ارتقای پاسخگویی به نیاز انسان از منظر علوم مهندسی:
انرژی و فناوری های نو در معماری و شهرسازی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری و شهرسازی
معماری پایدار و ساختمان های هوشمند
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
برنامه ریزی و آمایش سرزمین، محیط زیست شهری
ج- سایر موضوعات
سایر

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)