مقالات نورد تجمعی در صنعت اتصال

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات نورد تجمعی درصنعت اتصال اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه نورد تجمعی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 83 مقاله در زمینه نورد تجمعی استخراج شده است.

لیست مقالات نورد تجمعی در صنعت اتصال

1. بررسی اتصال در فرایند نورد تجمعی توسط آزمون آکوستیک به روش رزونانس
2. مطالعه و بررسی مدلسازی اجزای محدود فرآیند اتصال نورد تجمعی و اعتبارسنجی نتایج با آزمایشهای تجربی
3. بررسی شکل پذیری ورق های کامپوزیتی AL/ST تولید شده به روش پیوند نورد تجمعی توسط آزمون پانچ
4. بررسی تجربی تغییرات دیاگرام حد شکل دهی آلومینیوم 1050 در فرآیند نورد تجمعی
5. تاثیر هندسه پین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار (Al-Al2O3) جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی
6. بررسی اثر شکل پین و سرعت جوشکاری بر خواص مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (FSSW) کامپوزیت Al-Cu تولید شده به روش نورد تجمعی (ARB)
7. ارزیابی خواص مکانیکی و ساختار کامپوزیت تقویت شده آلیاژ الومینیوم 1100 با نانوذرات ZrO2 از طریق اتصال نورد تجمعی
8. بررسی میکروساختار در کامپوزیت لایه ای تیتانیم/مس تولید شده توسط فرآیند اتصال نورد تجمعی
9. اثر پرکننده نانوکامپوزیتی Al-B4C ساخته شده به روش نورد تجمعی (ARB) بر ریزساختار خواص مکانیکی جوشکاری تحت پوششگاز محافظ با الکترود غیر مصرفی تنگستن (TIG)
10. بررسی تغییر شکل ورق های کامپوزیتی Al/St ساخته شده به روش پیوند نورد تجمعی ARB توسط آزمون سنبه کوچک
11. بررسی تاثیر میزان گرافن بر استحکام و خواص خزشی نانو کامپوزیت آلومینیوم 50-52 بررسی تاثیر میزان گرافن بر استحکام و خواص خزشی نانو کامپوزیت آلومینیوم
12. مقایسه روش های المان محدود لاگرانژی و اویلری در شبیه سازی فرایند نورد مواد چندلایه
13. تولید ورق کامپوزیتی آلومینیم/ نانو کاربید بور به روش نورد تجمعی انباشته (ARB)
14. بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش کامپوزیت Al2O3 – Al 2024 تولید شده بوسیله فرایند FSW
15. نقش نانوذرات SiC در تولید کامپوزیت مس/ آلومینیوم به روش نورد تجمعی
16. بررسی تاثیرات تعداد سیکل نورد تجمعی پیوندی بر خواص مکانیکی و ریزساختاری فوم مسی تولید شده با عامل فوم ساز کلسیم کربنات
17. فرآوری کامپوزیت هیبریدی پایه آلومینیومی از گرید 7075 با استفاده از پرس گرم و نورد تجمعی
18. افزایش استحکام آلومینیوم 2024 با استفاده ذرات تقویت کننده SiC
19. مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی منطقه جوش حاصل از فیلرهای نانو کامپوزیت آلومینیوم/ ( آلومینا و آلومینا/نیکل ) تولید شده به روش نورد تجمعی
20. بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری کامپوزیت آلیاژ آلومینیوم منیزیم - نانولول هکربنی تولید شده با استفاده از فرآیند نورد تجمعی
21. تحلیل تجربی چقرمگی شکست تنش صفحه ای ورق های آلومینیومی تولید شده به روش نورد تجمعی
22. بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت چند لایه ی A1/Cu/Mg تولید شده با استفاده از فرآیند نورد تجمعی
23. بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al5052/Cu تولید شده به کمک فرآیند نورد تجمعی
24. بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Cu/%2SiC تولید شده به روشفرآیند نورد تجمعی متقاطع
25. بررسی اثر ذرات سخت بر استحکام نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم تولید شده با استفاده توامان از دو روش روش نورد اتصالی سرد و نورد تجمعی
26. بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی ماده ی مرکب لایه ای Cu/Ni/Fe₃O₄ تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB)
27. تاثیر هم زمان ذرات Mg و SiC بر روی خواص کششی ماده ی مرکب هیبریدی Al-Mg-SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB)
28. بررسی تجربی نمودارهای حد شکل پذیری ورق های ریزساختار تولید شده به روش نورد تجمعی
29. بهینه سازی دمای فرایند نورد تجمعی در ساخت کامپوزیت لایهای Al/Cu تقویت شده با الیاف فولاد زنگ نزن 304
30. بهینه سازی دمای فرایند نورد تجمعی در ساخت کامپوزیت لایه ای Al/Cu تقویت شده باالیاف فولاد زنگ نزن 304
31. تعیین دما و زمان آنیل به منظور دستیابی به استحکام و ازدیاد طول بهینه در فرایندنورد و آنیل پی در پی آلیاژ برنج Zn 30-70Cu
32. توسعه ریزساختار فولاد دوفازی Fe-24Ni-0.1C درحین تغییر شکل پلاستیکی شدید به روش نورد تجمعی
33. ساختار و استحکام کششی کامپوزیتهای چند لایه نانوساختار مس/تیتانیم تولید شده توسط فرآیند اتصال نورد تجمعی
34. بررسی رویین شدن تیتانیم خالص تجاری و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB )بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول اسیدسولفوریک
35. تولید کامپوزیت لایه ای مس - آلومینیوم به روش اتصال دهی نورد تجمعی ARB
36. بررسی اثر اندازه ی ذرات 2ZrO و تعداد سیکلهای نورد بر رفتار سایشی کامپوزیت 2ZrO - Al تولید شده به روش نورد تجمعی
37. ارزیابی توزیع ذرات در کامپوزیت های تولید شده به روش نورد تجمعی
38. روش نوین تولید فولاد ساده کم کربن فوق ریزدانه، با ترکیب فرایند مارتنزیت و نورد تجمعی
39. ارزیابی بافت بر روی خوردگی ورق های دریایی نانو ساختار آلومینیوم 5083 تولید شده به روشM-ARB
40. ارزیابی رفتار مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075بعد از فرایند تغییر شکل شدید پلاستیک
41. بررسی تاثیر میزان نانو پودر تری اکسید تنگستن بر خواص مکانیکی- ساختاری کامپوزیت Al/WO3 تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی
42. بررسی ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت هیبریدی Al/WO3/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی
43. ساخت ورق آلومینیوم 7075 فوق ریزدانه به روش اتصال نورد تجمعی و مطالعه رفتار خوردگی آن در محلول حاوی یون کلراید
44. بررسی رفتار خوردگی نانو کامپوزیت (Al-nanoZrO(2 تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی
45. بررسی رفتار ساختاری، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت لایه ای مس تولیn شnه به روش اتصال نورد تجمعی ARB
46. اثر فرآیند نورد تجمعی بر خواص مکانیکی آلیاژ بسیار ریزدانه Al-0.2wt%Zr
47. اثر فرآیند نورد تجمعی بر خواص مکانیکی آلیاژ بسیار ریزدانهAA 5754
48. بررسی تاثیر فرآیند نورد تجمعی بر شکل پذیری ورق های آلومینیوم AA8011
49. اثر پاس های نورد بر توزیع ذرات عامل تخلخل ساز در فوم سازی به روش نورد تجمعی
50. ارزیابی خواص مکانیکی و متالورژیکی کامپوزیت لایه ای Cu/Al تقویت شده با ذرات SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB)
51. بررسی خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری تحت فرآیند نورد تجمعی
52. بهبود خواص مکانیکی و ریز ساختاری کامپوزیت آلومینیوم-فولاد زنگ نزن با روش اتصال نورد تجمعی متقاطع (Cross-Roll Accumulative Roll-Bonding)
53. بررسی رفار سایشی کامپوزیت الومینیوم / آلومینا تولید شده توسط فرایند نورد تجمعی
54. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت Al-SiC تولید شده به روش نورد تجمعی
55. ارزیابی خواص مکانیکی و ریز ساختاری کامپوزیت Cu/TiC تولید شده به روش نورد تجمعی و آنیل بین پاسی
56. تاثیر عملیات حرارتی و کرنش اعمالی بر نفوذ اتمی و فاز تشکیل شده در کامپوزیت لایه ای آلومینیوم- تیتانیم تولید شده توسط فرایند نورد تجمعی
57. بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت هیبریدیAl/Al2O3/TiCتولید شده توسط فرایند نورد تجمعیARB)
58. تاثیر هندسه ابزار بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت فوق ریزدانهAl-TiCجوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی
59. تاثیر هندسه پین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار Al/B4C جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی
60. بررسی خواص کامپوزیت نانوساختارAl/TiCساخته شده به روش نورد تجمعی پیوندیARB)
61. ساخت کامپوزیت هیبریدی آلومینیوم / آلومینا / کاربید سیلیسیم با استفاده ازروش نورد تجمعی
62. بررسی اثر ضخامت پوشش نیکل بر خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیتAl-Ni-Cuتولید شده از فرایند نورد تجمعی
63. تاثیر فرآیند جوشکاری همزن اصطکاکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی مس خالص تجاری حاصل از فرآیند نورد تجمعی
64. تولید ورقه های نانو ساختار آلیاژ آلومینیوم 2024 به روش نورد تجمعی و بررسی خواص مکانیکی آنها در سیکل های مختلف
65. مشخصه یابی ریز ساختاری برنج Cu- 30Zn فوق ریزدانه فرآوری شده با نورد تجمعی با استفاده از آنالیز پروفیل خطی اشعه ایکس
66. بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار ورق آلومینیوم 5083 نانو ساختار شده به روش نورد تجمعی - پیوندی (ARB)
67. مقایسه ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیندهای نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF)
68. بررسی پایداری حرارتی و محاسبه انرژی فعالسازی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیندهای نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF)
69. بررسی ساختاروخواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم - مس تولید شده به روش نورد تجمعی
70. بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری کامپوزیت های آلومینیم-آهن تولید شده به روش نورد تجمعی
71. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت نانوساختار Al/B4C تولید شده به روش نورد تجمعی
72. پیش بینی منحنی حدشکل دهی درنانوساختارهای تولید شده به روش ARB از آلومینیوم 1100
73. پیشبینی شکست نرم نانو ساختارهای ایجاد شده در نورد تجمعی
74. تاثیر فرایند نورد تجمعی ARB) برخواصمکانیکی مسخالص
75. تاثیر فرایند نورد تجمعی بر خواصمکانیکی ورق آلومینیومی
76. ارزیابی خواص مکانیکی و ریزساختار ورق نانو کامپوزیتی از ورقهای 1100 و 5054 الومینیوم تولید شده به روش نورد تجمعی اصلاح شده
77. تولید ورق آلومینیوم 5083 نانو ساختار به روش نورد تجمعی- پیوندی ARB
78. سیدن به ساختارهای فوق ریز در آلومینیم ١١٠٠ و فولاد IF با استفاده از فرایند Accumulative Roll Bonding
79. تاثیر فرایند نورد تجمعی برخواص مکانیکی برنج 30/70
80. تولید ورق برنج 70/30 نانوساختار با روش نورد تجمعی-پیوندی
81. بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 70/30 نانوساختار تولید شده به روش نورد تجمعی
82. افزایش خواص مکانیکی و رسیدن به ساختارهای نانو در فولاد عاری از اتم بین نشین با استفاده از فرآیند Accumulative Roll Bonding
83. ارزیابی خواص نوار مسی نانوساختار تولید شده توسط فرایند ARB