تاثیر آموزش سیستم یادآورپیامکی و تلگرام بر تبعیت از رژیم غذایی نوجوانان مبتلا به بیماری دیابت نوع 1 شهرستان گرگان در سال 1397

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 694

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-7-2_003

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

Abstract:

مقدمه و هدف: آموزش به بیمار، نقش مهمی در کنترل دیابت دارد. آموزش از طریق سیستم پیامک و تلگرام بهعلت از بین بردن محدودیت زمانی، مکانی و برقراری یک رابطه مراقبتی موثر با مددجو، موثر است. این مطالعهبا هدف تعیین تاثیر آموزش سیستم یادآور پیامکی و تلگرام بر تبعیت از رژیم غذایی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع1 انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه به صورت تجربی از نوع قبل و بعد، بر روی 68 نفر از نوجوانان 16-12 ساله مبتلا بهدیابت نوع 1 شهر گرگان در سال 1397 انجام شد. نمونهگیری به صورت تصادفیساده در سه گروه پیامکی ( 23نفر)، تلگرامی ( 22 نفر) و گروه کنترل ( 23 نفر) انجام شد. گروه پیامکی و تلگرامی برنامه آموزشی مبتنی بر تبعیتاز رژیم غذایی را طی مدت 12 هفته (هر هفته 3 پیام) دریافت نمودند. دادهها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیکو مقیاس رژیم غذایی مدیترانه ای جمع آوری و در نرم افزار SPSS V.21 وارد، سپس با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه تحلیل شد. یافته ها: میانگین تبعیت از رژیم غذایی در گروه تلگرام (P=0/001) نسبت به گروه پیامکی (P=0/004) بعدمداخله نسبت به قبل مداخله افزایش بیشتری نشان داد و در گروه کنترل (P=0/08) بعد مداخله نسبت به قبلمداخله تقریبا در یک سطح بود.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، سرویس پیامک و تلگرام می تواند به عنوان یک روش جدید و موثر درشکل دهی به رفتارهای تغذیه ای استفاده گردد. لذا از یافته های این پژوهش میتوان جهت آموزش به بیماران دیابتیدر کلینیک ها و مراکز درمانی استفاده کرد.

Authors

مهلا تجری

کارشناس ارشد، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی ابادکتول، ایران

گلبهار آخوندزاده

استادیار، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی ابادکتول، ایران

حمید حجتی

استادیار، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی ابادکتول، ایران