بررسی تاثیر آموزش از راه دور با استفاده از فیلم بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 851

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-7-2_001

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

Abstract:

مقدمه و هدف: دیابت یک بیماری مزمن سیستمیک است که در آن متابولیسم کربوهیدرات ها، پروتیین ها و چربی ها به علتکمبود کامل یا جزیی هورمون انسولین دچار اختلال می شود. یکی از عمده مشکلات بیماران دیابتی اختلال عملکرد جنسیمی باشد که احتمالا از طریق آموزش بتوان گامی موثر در جهت رفع و سازگاری با آن برداشت. یکی از روش های آموزشی آموزشاز راه دور می باشد که تاثیرات مثبت و درخور توجهی بر فراگیران دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش از راه دوربر عملکرد جنسی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بود و جامعه مورد مطالعه را کلیه بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیکدیابت شهرستان زابل تشکیل دادند. در این مطالعه 60 بیمار دیابتی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به صورتتصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار گرد آوری داده ها شامل دو قسمت بود: پرسشنامه ویژگی های فردی وپرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی زنان روزن. در گروه مداخله به هر یک از افراد یک بسته آموزشی داده شد. پس از آن ها 4هفته فرصت داده شد تا آموزش های تدریس شده در بسته آموزشی را تمرین کنند. در گروه کنترل فقط مراقبت های روتینصورت پذیرفت. پس از گذشت یک ماه، مجددا پرسشنامه عملکرد جنسی توسط بیماران تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها بانسخه 22 انجام گرفت. spss استفاده از نرم افزاریافته ها: مقایسه پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که در گروه مداخله، میانگین نمره کلی عملکرد جنسی از (3/21) 19/36 به (2/88) 20/92 افزایش یافت که این اختلاف میانگین به لحاظ آماری معنادار بود (p=0/002) حال آنکه در گروه کنترل میانگین نمره کلی عملکرد جنسی قبل و بعد به ترتیب (2/72) 18/11 و (2/55) 18/34 بود که نشان دهنده عدم افزایش معنادار عملکرد جنسی در این گروه بود (p=0/26).نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای اختلالات عمکلرد جنسی و بر اساس یافته های مطالعه حاضر شاید بتوان از روش آموزش ازراه دور به عنوان یک روش موثر در بهبود عملکرد جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو استفاده کرد.

Keywords:

آموزش از راه دور , عملکرد جنسی , دیابت

Authors

فرهاد نادریان فر

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

فاطمه کدخدایی

دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

علی منصوری

مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

خدیجه رضایی کیخایی

دانشیار، متخصص زنان و زایمان، عضو هییت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

ساناز نهبندانی

مربی، کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران