سنجش ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی دوراندیشی ایمنی در یک پالایشگاه گازی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 535

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOHS11_707

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1399

Abstract:

زمینه و هدف: علی رغم پیشرفت ها و تلاش های انجام شده برای ارتقای ایمنی محیط های کاری، هنوز حوادث شغلیبی شماری اتفاق می افتد. این در حالی است که رفتارهای انسانی بیشترین سهم در وقوع حوادث شغلی دارند. بنابراین شناختعوامل پیش بینی کننده ی رفتار کارکنان برای انجام اقدامات پیشگیرانه نظیر انتخاب کارکنان ایمن بسیار موثر است. ویژگی هایشخصیتی، به دلیل دارا بودن ساختار ثابت، عاملی مهم برای پیش بینی رفتار ایمنی کارکنان به شمار می رود. دوراندیشی ایمنییک ویژگی شخصیتی که اخیرا برای پیش بینی رفتارهای ایمنی معرفی شده است. این مطالعه با هدف ترجمه و سنجشویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی دوراندیشی ایمنی انجام شد.مواد و روش ها: نسخه ی فارسی پرسشنامه با فرآیند ترجمه- برگردان- ترجمه تهیه و در 307 نفر از کارکنان عملیاتی ارزیابیشد. پایایی پرسشنامه با روش ثبات درونی و آزمون- بازآزمون سنجیده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری، روایی همزمان، روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه هایاصلی و تحلیل عاملی تاییدی و روایی همزمان با استفاده از پرسشنامه عملکرد ایمنی تحلیل شد.یافته ها: شاخص CVI برای بررسی روایی محتوا برابر 0/865 محاسبه شد، بنابراین روایی محتوای پرسشنامه مورد تایید قرارگرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد ساختار دوراندیشی ایمنی تک عاملی است. همچنین نتایج همبستگی پیرسون برایبررسی روایی همزمان نشان داد بین نمره عملکرد ایمنی و نسخه فارسی دوراندیشی ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد.همسانی درونی و پایایی آزمون- بازآزمون مطالعه نیز مطلوب تعیین شد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه دوراندیشی ایمنی مطلوب است و ازآن می توان در مطالعات آینده استفاده نمود.

Authors

مهدی جهانگیری

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

حمیدرضا مکرمی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

فاضل رجبی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

پیام فرهادی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران