مقایسه ریختی دو جمعیت سیاه ماهی (Capoeta capoeta, Güldenstädt, 1773) رودخانه های سفیدرود و ارس در حوضه دریای خزر

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 314

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICII02_001

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

Abstract:

شکل بدن ماهی یک شاخص ریختی موثر در رفتارهای شنا و انتخاب زیستگاه است .ازاینرو شکلبدن نه تنها منعکس کننده ویژگی های ژنتیکی بلکه انعکاس دهنده وضعیت محیط زندگی ماهی نیزمی باشد. این تحقیق با هدف مقایسه شکل بدن دو جمعیت سیاه ماهی (Capoeta capoeta) بااستفاده از روش ریخت سنجی هندسی لندمارک پایه به اجرا درآمد. در مجموع تعداد 60 نمونهسیاه ماهی از رودخانه های سفیدرود (30 عدد) و ارس (30 عدد) در حوضه دریای خزر توسطدستگاه الکتروشوکر صید و پس از بیهوشی در محلول گل میخک، در فرمالین بافری 10 درصدتثبیت شدند. از نیمرخ چپ تمامی نمونه ها با استفاده از دوربین دیجیتال عکس برداری گردید.برای استخراج داده های شکل در روش ریخت سنجی هندسی تعداد 16 نقطه لندمارک تعیین و بااستفاده از نرم افزار TpsDig2 بر روی تصاویر دوبعدی قرار داده شدند. حذف داده های غیر شکل و استخراج داده های شکل توسط آنالیز پروکراست انجام شد. داده های حاصل شکل بدن دوجمعیتهای با استفاده آنالیز DFA و T-test hoteling مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین ویژگی های ریختی دو جمعیت وجود دارد (P<0/0001) که مربوط به بزرگ بودن سر و کوتاهی ساقه دمی در جمعیت سیاه ماهی رودخانه سفیدرود بود. این نتایجبیانگر تکامل در حال پیشرفت شکل بدن جمعیت های مختلف سیاه ماهی در رودخانه های مختلفحوضه دریای خزر می باشد.

Authors

شیوا ندائی

گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

سهیل ایگدری

گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

هادی پورباقر

گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران