آقای دکتر Hadi Poorbagher

Dr. Hadi Poorbagher

فرد مهم علمی - Researcher ID: (466562)

32
41
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers