بررسی عوامل تاثیرگذار در گسترش خودروهای برقی با رویکرد پویایی شناسی سیستمها

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 357

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC16_124

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1399

Abstract:

نگرانیها در مورد کمبود انرژیهای فسیلی و اثرات آنها بر محیطزیست، اهمیت توسعه وسایلنقلیه برقی را دو چندان کرده است. با این حال، وجود عوامل مختلف تاثیرگذار بر توسعه خودروهای برقی و عدم درک مناسب از روابط پیچیده میان آنها، منجر به اتخاذ سیاستهای جزیره ای و گاها ناکارآمد گردیده است. با توجه به درهم تنیدگی و تعامل این عوامل با یکدیگر، مسئله توسعه خودروهای برقی یک چالش محسوب میگردد. در این مقاله برای درک پیچیدگی ها و علل ساختاری پویاییهای ناشی از آنها، یک مدل پویایی شناسی ارائه گردیده است. برای این منظور، ابتدا عوامل تاثیرگذار بر گسترش خودرو برقی شناسایی و سپس به بررسی روابط متقابل میان آنها پرداخت شده است. مدل پیشنهادی باقابلیت بررسی ارتباط بین عوامل، تاخیرها و روابط غیرخطی، ابزاری قدرتمند را در اختیار تصمیم گیران برای اخذ سیاستهای درست و یکپارچه قرار میدهد.

Authors

هما فرجادیان

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد؛

محمدامین بختیارزاده

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد؛

بابک رضایی خبوشان

استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد؛