بررسی تاثیر زنجیره تامین دوسوتوان بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی قابلیت های رقابتی ترکیبی (مورد بررسی شرکتهای فعال در شهرک صنعتی کاوه)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 667

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA10_010

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر زنجیره تامین دوسوتوان بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی قابلیت هایرقابتی ترکیبی در شرکت های فعال در شهرک صنعتی کاوه است. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های فعال درشهرک صنعتی کاوه هستند که از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس، با استفاده از روش های تعیین نمونه بهروش معادلات ساختاری 300 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه میان آنها توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده هاتوسط نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج استخراج شد. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها و تست فرضیه ها نشان داد: زنجیره تامین دوسوتوان بر قابلیت های رقابتی ترکیبی تاثیر مثبت و معناداریدارد، همچنین مشخص شد قابلیت های رقابتی ترکیبی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت نقشمیانجی قابلیت های رقابتی ترکیبی در رابطه بین زنجیره تامین دوسوتوان و عملکرد شرکت نیز مورد تایید قرار گرفت.

Keywords:

زنجیره تامین دوسوتوان , قابلیت های رقابتی ترکیبی , عملکرد شرکت , شرکت های فعال در شهرک صنعتی کاوه

Authors

احمدرضا قاسمی

دکترای تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

نسرین تهمتن

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند