بررسی تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی سازمان با استفاده از الگوی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: پروژه ساخت کارخانه کنسانتره 5 میلیون تنی سنگ آهن سنگان)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 735

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA10_015

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی سازمان با استفاده ازالگوی معادلات ساختاری در پروژه ساخت کارخانه کنسانتره 5 میلیون تنی سنگ آهن سنگان درشهرستان خواف استان خراسان رضوی توسط شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیانمانا می باشد. این مقاله از نظر هدف، کاربردی، با توجه به ماهیت توصیفی، و از نظر روش پیمایشیمی باشد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی براساس مدل آچیو توسط هرسیو گلداسمیت (1980)، (دارای هفت مولفه ی: ابعاد توانایی، درک و شناخت، انگیزش، حمایت سازمانی،بازخور، اعتبار و سازگاری می باشد)، و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین (1969)، (دارایشش مولفه ی: حقوق و مزایا، شرایط کاری و رضایتمندی، مشارکت و تعامل فعال، رهبری و نحوه یمدیریت در سازمان، توسعه شایستگی ها و آموزش کارکنان و توسعه و ارتقاء شغلی)، که دارای طیف 5گزینه ای لیکرت میباشد، مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم-افزارهای SPSS و LISREL استفاده گردید. جامعه آماری شامل کارمندان و خبرگان شرکت مانا درپروژه ساخت کارخانه کنسانتره 5 میلیون تنی سنگ آهن سنگان ( 600 ) نفر می باشد که از این میانتعداد 540 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. برای اعتبار سنجی این پرسشنامه از نرم افزار نرم افزار SPSSاستفاده گردید که ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده معادل 0/84 درصد حاصل گردید. و همچنینبرای تحلیل فرضیه و بررسی روابط بین متغیرها از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری (SEM)استفاده شده است. نتیجه بررسی فرضیه نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین رضایتمندیشغلی کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی سازمان وجود دارد.

Keywords:

رضایت شغلی , بهره وری نیروی انسانی , الگوی معادلات ساختاری , پروژه شرکت فولاد سنگان

Authors

جواد ماهر

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

ایوب عباسی گراوند

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان دانشگاه ایوانکی