گزارش نهایی ارزیابی ارقام نخود کابلی در تاریخ کشتهای پاییزه و بهاره در شرایط مزارع زارعین ‭(ON FARM)‬

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: کرمانشاه
شهر موضوع گزارش: کرمانشاه
Document ID: R-1080430
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 210
Pages: 11
Publish Year: 1378

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: