راهنمای اطلاعات به ناامنی غذایی در سطح ملی و آسیب پذیری و سیستمهای تهیه نقشه: سابقه و اصول آن

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1095215
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 182
Pages: 26
Publish Year: 1378

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: