بررسی تاثیر طراحی اکولوژیک بر ایجاد ساختمان های سبز و فواید آن در نگهداشت انرژی در اقلیم سرد و کوهستانی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 379

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICDU01_369

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1399

Abstract:

هیچ چیزغم انگیزتراز نابودی محیط زیست که به دنبال آن تباهی کیفیتزندگی بشر را به همراه دارد و به زودی و آسانی قابل ترمیمنمی باشد، نیست. در این میان پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی اگرچه به تنهایی مسبب این فاجعه نباشند ولی قطعا ازعناصر اصلی بروزآن هستند. امروزه توسعه پایداراز بحث برانگیزترین موضوعات درجهان است که به دلیل مصرف بیش از حد انرژی های تجدید ناپذیر وآسیب رساندن به محیط زیست طبیعی مطرح شده است. این توسعه با هدفکاهش صدمات وارد بر محیط زیست،ضمن توجه به نیازهای زیبایی شناختیو فراهم کردن شرایط آسایشی ، سعی در بهبود و ارتقا کیفیت زندگیبشر بر پایه سازگاری با محیط زیست دارد. به طور کلی معماریپایدار را می توان معماری ای دانست که بر اساس ویژگی ها و شرایطمحیطی و مکانی باتوجه به ظرفیت های طبیعی و اکولوژیک منطقه بربستر خود منطبق بوده و کمترین صدمات را به محیط زیست بزند. یکیاز روش های نوین که بر پایه تفکر، حداقل تاثیر منفی در محیط ،کمترین استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر و همچنین در پیدوستی مجدد بین انسان و طبیعت ایجاد شده است ، طراحی اکولوژیکمی باشد. آشنایی با قواعد طراحی اکولوژیک به منظور ساخت و سازبراساس این رویکرد، برای معماران و طراحان امری ضروری است. دراین پژوهش از روش تحلیلی توصیفی و مطالعات کتابخانه ای استفادهگردیده و هدف از این تحقیق شناخت ویژگی های شاخص اقلیمی حاکمبر منطقه و تاثیرات آن بر معماری بومی منطقه می باشد.نتایج بهدست آمده از این پژوهش به درک اهمیت نقش معماری بومی در ایجادرویکرد پایداری در معماری منجر می شود.

Authors

ژاله آدابی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران