بررسی رابطه تعهد سازمانی با اخلاق سازمانی در درمان بیماران کرونایی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 462

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB01_030

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399

Abstract:

این مطالعه با هدف بررسی رابطه تعهد سازمانی با اخلاق سازمانی در درمان بیماران کرونایی، انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه اجراء توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۹ است. با استفاده از فرمول  کوکران از میان افراد جامعه تعداد، ۳۵۴ به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود.برای گردآوری داده ها این پژوهش از دو نوع روش جمع آوری اطلاعات استفاده شده است: کتابخانه ای ومیدانی. در بخش میدانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. ابزارهای تحلیل داده های آماری در این مطالعه شامل SPSS و AMOS است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تعهد سازمانی با اخلاق سازمانی در درمانبیماران کرونایی، رابطه معنادار وجود دارد.

Authors

یونس شهبازی

دانشجوی پرستاری، دانشکده پرستاری، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

شکوفه مقربی استادکلایه

کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مربی، دانشکده پرستاری، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

علی میربلوچ زهی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مربی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

مهدی فتاح پور

دانشجوی پرستاری، دانشکده پرستاری، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

یاسمن اروجی

دانشجوی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران