تحلیل پایداری و استاتیکی ورق های نازک ویسکوالاستیک با استفاده از روش تفاضل مربعات تعمیم یافته

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 357

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE12_260

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1399

Abstract:

در این پژوهش به تحلیل استاتیکی و پایداری ورق های نازک ویسکوالاستیک با شرایط مرزی مفصلی و گیردار پرداخته می شود . به منظور مدل سازی رفتار ورق از تئوری کلاسیک ورق ها استفاده شده است. خصوصیات مکانیکی مصالح به صورت ویسکوالاستیک خطی با پاسخ خزشی محدود در نظر گرفته شده و برای مدل سازی آن از سری پرونی استفاده شده است . برای حل مسئله ی استاتیک ورق ها ابتدا با استفاده از تبدیل لاپلاس معادلات حاکم به فضای لاپلاس انتقال داده شده و پس از ساده سازی مسئله، به کمک تبدیل لاپلاس معکوس، مجددا معادله ی حاکم در فضای زمان بازنویسی و در نهایت با کاربرد روش تفاضل مربعات تعمیم یافته به حل معادله ی حاکم پرداخته شده است . برای ساده سازی معادله ی حاکم بر پایداری ورق ها، جا به جایی در راستای عمود بر صفحه ی ورق، ضریبی از نرمی خزشی فرض شده و پس از ساده سازی معادله ی حاکم، با استفاده از روش تفاضل مربعات تعمیم یافته بار بحرانی برآورد شده است

Keywords:

ورق نازک , ویسکوالاستیک , کمانش , روش تفاضل مربعات تعمیم یافته

Authors

مسعود جیریائی

دانشجوی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید صرامی فروشانی

استادیار دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

مجتبی ازهری

استاد دانشکدهی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان