آقای پروفسور Mojtaba Azhari

Prof. Mojtaba Azhari

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176905)

50
9
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers