آقای دکتر Saeed sarrami

Dr. Saeed sarrami

استاديار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369828)

10
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers