نگاهی حقوقی به کودک آزاری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 702

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF06_059

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1399

Abstract:

کودکان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی در هر جامعه ای هسـتند و خطـر تعـرض افـراد گونـاگون در خـانواده و اجتماع همواره آن ها را تهدید می کند یکی از خطرات باالقوه در مورد کودکان،کودک آزاری می باشد که آسیب هـای بسـیار جدی بر کودکان وارد می کند. بر اساس مفاد پیماننامه جهانی حقوق کودک، کودک به کسی می گویند که سـن او کمتـر از 18 سال باشد. کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزاری روحی و جسمی و ایجاد آثـار مانـدگار در وجود یک کودک شود، و یا به بیان ساده تر به صدمه های جسمانی یا روحی مثل، بی توجهی، بدرفتاری و... با کـودک را کودک آزاری می گویند. کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند تمایل بیشـتری بـه پرخاشـگری، عـزت نفـس پـایین، افسردگی و... دارند. طبق تحقیقات انجام شده ما بزرگسالانی که در کودکی مورد کودک آزاری و یا آزار جنسی قرار گرفته اند از ترس های درونی بسیاری رنج می برند، حتی تمایل بیشتری به مصرف مواد الکلی، مواد مخدر، خودکشی و خشونت دارنـد. صدمات جسمانی وارده از طریق کودک آزاری گاهی سبب نقص عضو، وحشت، و حتـی مـرگ مـی شـود. کـودک آزاری بـه عنوان یک پدیده اجتماعی منفور، نشان دهنده بحران فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه می باشد که متاسفانه امروزه روند رو به رشدی را در جامعه ما طی می کند. بدرفتاری با کودکان از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود یعنی کودکـانی کـه مـورد بدرفتاری قرار می گیرند، امکان دارد خود در آینده والدینی بدرفتار شوند. در خصوص پدیـده کـودک آزاری مـا نیازمنـد یـک قانون جامع هستیم تا بتوانیم از روند رو به رشد این پدیده اجتماعی جلوگیری کنیم و از کودکان بی دفاع حمایت کنیم.

Authors

امیرحسین صفدری

کارشناسی حقوق، غیرانتفاعی شاندیز، مشهد

نکیسا اباذری بژگانی

کارشناسی حقوق، دانشگاه حکیم سبزواری