بررسی آزمایشگاهی اثر بار محوری بر رفتار لرزه ای اتصالات خارجی تیر به ستون بتنی مسلح به میلگرد ساده

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 314

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEE07_065

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1399

Abstract:

به طور کلی سازه هاي بتن آرمه قدیمی عمدتاً با یک دید ثقلی طراحی شده اند و تناسب دهی و جزییات آنها نیز بصورت غیر لرزه اي بوده است. یکی از مشخصات بارز این گونه سازه ها استفاده از میلگرد ساده (صاف) جهت تسلیح بتن بوده است . رفتار اتصالات در این سازه هااز اهمیت برخوردار بوده و در این مطالعه بررسی شده است. در این راستا دو نمونه اتصال کناري تیر به ستون بتن آرمه با مشخصات سازه هاي قدیمی و با مقیاس یک دوم ساخته شده و تحت آزمایش بارگذاري رفت و برگشتی قرار گرفته است. یکی از نمونه ها تحت اثر بار محوري و جانبی ودیگري تحت اثر تنها بار جانبی آزمایش شده است. نتایج نشان میدهد که در نمونه ي فاقد بار محوري در مقایسه با نمونه ي داراي بار محوري، مقاومت 30درصد کاهش یافته، شکل پذیري تغییر چندانی نکرده، اما شدت ترك خوردگی در ناحیه ي اتصال بیشتر بوده است.

Keywords:

اثر بار محوری بر رفتار لرزه ای اتصال خارجی تیر به ستون , میلگرد ساده , ساختمانهای قدیمی بتن مسلح

Authors

علی اسمعیلی ایوانکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه،دانشکده فنی دانشگاه تهران،تهران، ایران.

محمدصادق معرفت

استاد، مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهدی ادیبی

دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حمید زارع

کارشناس آزمایشگاه سازه،دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.