آقای دکتر MohammadSadegh Marefat

Dr. MohammadSadegh Marefat

استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471995)

51
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers