برر سی تاثیر تحصیلا ت و آموزش به عنوان عاملی تعیین کننده بر رشد اقتصادی کشور ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 504

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DEMMA01_115

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1399

Abstract:

امروزه آموزش و پرورش بنابه ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوبمی شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یکحالت پیچیده درآمده است. ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو تبدیل کردن انسان های مستعد به انسان های سالم، بالنده، متعادلو رشد یافته است و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیاست.هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تحصیلات و آموزش به عنوان عاملی تعیین کننده بر رشد اقتصادی کشور ایرانمی باشد بدین منظور با استفاده از داده های سالانه کشور ایران طی دوره زمانی 1375 تا 1397 با روش ARDL به بررسیاهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان میدهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مخارج دولت بر رشداقتصادی تاثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین تعداد دانشجویانی آموزش عالی تاثیر مثبت و معناداری در کوتاه مدتوبلندمدت بر رشد اقتصادی دارد همچنین هزینه های آموزش عمومی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنادار مثبتی بر رشداقتصادی ایران دارد.

Keywords:

رشد اقتصادی , هزینه های آموزش عمومی , تعداد دانشجویانی آموزش عالی