مدل مفهومی عوامل استقرار هوش کسب وکار در کسب وکارهای خرد

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 395

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DEMMA01_117

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1399

Abstract:

روشن است که فناوری اطلاعات و جهانی شدن، قوانین تجاری را در قرن ۲۱ تغییر داده است.تغییر سریع محیط کسب وکار کهتحت تاثیر جهانی شدن است باعث شد که تقاضای مشتریان و رقابت پذیری در حال افزایش باشد و شرکت ها باید بطور مداومعملکرد خود را بهبود بخشند. در محیط کسب وکار بسیار پیچیده این روزها، سازمان ها برای پاسخ سریع به تغییرات بازار بهسیستم اطلاعات مدیریت خاصی نیاز دارند. این سیستم های اطلاعاتی باید بتوانند انواع مختلفی از تحلیل های علّی سازمان ومحیط آن را انجام دهند. سازمان ها برای تحقق انواع مزایای سازمانی برنامه های هوش کسب وکار را به کار گرفته اند و منابعقابل توجهی را در استفاده از سیستم های هوش کسب وکار سرمایه گذاری کرده اند. بکارگیری هوش کسب وکار به اندازه کافی ویکپارچه می تواند مزیت رقابتی لازم را برای موفقیت کسب وکارهای کوچک ومتوسط ایجاد کند. لذا در پژوهش حاضر پس ازبررسی تاثیر هوش کسب وکار، مدلی برای عوامل استقرار موفقیت آمیز هوش کسب وکار در کسب وکارهای خرد پیشنهاد گردید.

Keywords:

هوش کسب وکار , فناوری و کسب وکارهای کوچک

Authors

مریم تصادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ایران

علی اکبر آقاجانی افروزی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی. دانشگاه پیام نور ایران

ابوالقاسم اثنی عشری

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ایران