ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین بیماران مبتلا به دیابت در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان ساری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 557

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-17-1_003

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

Abstract:

مقدمه: اطلاعات باکیفیت به منظور تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و همچنین، نظارت بر عملکرد سیستم سلامت، ضروری می باشد. بنابراین، سیستم مدیریت اطلاعات سلامت باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان ساری بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال ۱۳۹۶ انجام شد. جامعه آماری شامل گزارش های روتین بیماران مبتلا به دیابت در سطح کلیه مراکز خدمات جامع سلامت روستایی در شهرستان ساری و حجم نمونه متشکل از ۳۰ مرکز روستایی بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزارهای بومی سازی شده Performance of Routine Information Systems Management)PRISM) که دارای چهار بعد «به هنگام بودن، صحت، کامل بودن و پردازش داده ها » می باشد، جمع آوری گردید و سپس با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: ۸۱/۵۰ درصد از اطلاعات به هنگام بود. صحت داده ها بین ۳۹/۹۹ و ۵۳/۳۳ درصد و تطابق کلی ۱۶/۶۷ درصد گزارش گردید. ۹۴/۰۹ درصد از گزارش های فصلی دیابت کامل بود. ۸۶/۶۶ درصد از مراکز، شاخص ها را برای واحدهای تحت پوشش خود محاسبه، خلاصه گزارش را تهیه و وضعیت واحدهای ارایه کننده خدمت را با هم مقایسه می کردند، اما شاخص های مقایسه ای تهیه نشده بود. نتیجه گیری: صحت داده ها در مراکز بررسی شده دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد. ضعف موجود مانع تامین هدف از جمع آوری این اطلاعات گردیده است که در نتیجه، قابلیت استناد یا استفاده از آنها را سلب می نماید.

Authors

صمد روحانی

دانشیار، اقتصاد بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

خدیجه صفی زاده

دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

سیدنورالدین موسوی نسب

دانشیار، آمار حیاتی، گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

آزیتا بالاغفاری

استادیار، فنآوری اطلاعات سلامت ،گروه فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

محمدرضا سعید کیاسری

کارشناس ارشد، اپیدمیولوژی، مبارزه با بیماری های غیر واگیر (دیابت)، معاونت بهداشت، ساری، ایران