نگاشت نظام مند نظارت در بیمه سلامت

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 585

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-17-1_002

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

Abstract:

مقدمه: نظارت در بیمه سلامت، نقش مهمی در تحقق ماموریت و اهداف بیمه سلامت و نظام سلامت دارد، اما با این وجود، مورد بررسی ویژه ای قرار نگرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، مرور مطالعات مرتبط با نظارت در بیمه سلامت و دسته بندی موضوعی و منابع دادهای مورد استفاده در آنها بود. روش بررسی: این تحقیق با استفاده از روش نگاشت نظام مند انجام گردید. با جستجوی پایگاه داده های مرتبط، ۳۱۶ پژوهش انتخاب شد و با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و تکنیک یافتن واژگان کلیدی، دسته بندی موضوعی و منابع داده ای صورت گرفت. یافته ها: با استفاده از واژگان کلیدی یافته شده، ۷ دسته موضوع نظارتی شامل نظارت بر طرح و سیاست های بیمه سلامت، هزینه، پوشش بیمه ای و محافظت مالی، عدالت در سلامت، داده ها و اسناد بیمه سلامت، تامین کنندگان خدمات سلامت، بیمه شدگان و مردم ۹ منبع داده ای به دست آمد. نتیجه گیری: دو موضوع «نظارت بر طرح و سیاستهای بیمه سلامت» و «نظارت هزینه» مطالعات بیشتری را به خود اختصاص دادند، اما دو موضوع «بیمه شدگان و مردم» و «تامین کنندگان خدمات سلامت» کمتر مورد بررسی قرار گرفته بود.

Authors

لیلا ایزدی

دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت فنآوری اطلاعات، گروه مدیریت فنآوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد و مرکز تحقیقات ملی بیمه سلامت ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

شعبان الهی

دانشیار، مدیریت فنآوری اطلاعات، گروه مدیریت فنآوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علیرضا حسن زاده

دانشیار، مدیریت فنآوری اطلاعات، گروه مدیریت فنآوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مسعود عابسی

استادیار، مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران