متنوع سازی همگون صنعت خودروسازی ایران در سطح قطعات و تجهیزات با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,104

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AIRAFT01_154

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399

Abstract:

توسعه صنعتی همگون، که به معنای تنوع بخشی به تولیدات یک صنعت و منطقه بر اساس قابلیت های موجود در آن است، همواره به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه مورد توجه بوده است. یکی از بهترین روشها جهت شناسایی دقیق فرصتهای متنوع سازی همگون، رویکرد پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی، به شناسایی فرصتهای متنوع سازی و پیچیده ترسازی صنعت خودرو در سطح قطعات و تجهیزات پرداخته است. به همین منظور با استفاده از داده های نسخه شش رقمی طبقه بندی هماهنگ کدگذاری کالا و رویکرد پیچیدگی اقتصادی، 7 فرصت تولیدی در مرز قابلیتی قطعه سازی در صنعت خودرو که در صورت تولید آنها میتوان به انباشت قابلیت های فناورانه و صادرات بیشتر دست یافت، معرفی شدند. بر این اساس تولید دو نوع موتوری الکتریکی و غیرالکتریکی، باتریهای الکتریکی و برخی از انواع قطعات عمدۀ فرصتهای تولیدی ایران در مرز قابلیتی قطعه سازی در صنعت خودرو سازی ایران را تشکیل میدهند.

Authors

فریده بهرامی

محقق پسادکتری مدرسه کسبوکار اچ ای سی مونتریال، مونتریال

جواد نوری

عضو هییت علمی پژوهشکده سیاستگذاری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

بهروز شاه مرادی

استادیار گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهرا ن

میثم شهبازی

استادیار گروه مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، قم