آقای دکتر Behrooz Shahmoradi

Dr. Behrooz Shahmoradi

عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403484)

10
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers