ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 265

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-19-3_008

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1399

Abstract:

مقدمه: با توجه به ماموریت جهاددانشگاهی در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور از طریق آموزشهای مهارتی و تکالیف قانونی این نهاد در برنامه ششم توسعه کشور در حوزه توسعه آموزش، هدف از انجام این پژوهش ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز آموزش جهاددانشگاهی به عنوان مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی بود. مواد و روش کار: این پژوهش با رویکردی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. داده ها از طریق مصاحبه های  نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و در این راستا، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با 21 نفر از سیاست گذاران، اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی جهاددانشگاهی، مصاحبه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده و براساس این فرآیند، 485 کد باز، 104 مفهوم و 24 مقوله استخراج شد. یافته ها: در الگوی نهایی مقوله ها در ذیل مؤلفه های اساسی نظریه داده بنیاد شامل مقوله محوری «ارایه الگوی توانمندسازی مدیران » با توجه به شرایط علّی (سه مقوله)، شرایط زمینه‌ای (چهار مقوله)، شرایط میانجی (سه مقوله)، راهبردها (هفت مقوله) و پیامدها (شش مقوله) به دست آمد. نتیجه گیری: توسعه آموزشهای مهارتی و حرفه ای توسط جهاددانشگاهی در سطح ملی و بین المللی به عنوان یک تکلیف قانونی، نیازمند توجه فزآینده و جدی تر برای فرآیند توانمندسازی مدیران مراکز مجری این آموزشها در این نهاد است.

Keywords:

Empowerment , ACECR , Health Vocational Education and Training , Grounded Theory , توانمندسازی , جهاددانشگاهی , آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی , نظریه داده بنیاد

Authors

سیدعلیرضا علوی

Ph.D.Student in Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

محمد حسین پور

Associate Prof, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran

یداله مهرعلی زاده

Professor, Department of Educational Management, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Esmaeilnia M, Kouhestani H, Maghool A, Nodehi H. Presenting the ...
 • Shukla A, Singh Sh, Rai H, Bhattacharya A. Employee Empowerment ...
 • Dobre O. Employee motivation and organizational performance. Review of Applied ...
 • Hosseini H, Kamali Moghaddam S, Harandi A. Designing a Model ...
 • Jabarzadeh Y, Shahmohammadzadeh A, Sarvari R, Hosseini, S. Providing an ...
 • Maynard MT, Gilson L, Mathieu JE. Empowerment-fad or fab? A ...
 • Mohammadi M, fadavi M, farhadi H. Presenting a Model of ...
 • Seyed Naghavi M, Vaezi R, Ghorbani Zadeh V, Afkaneh M. ...
 • https://sccr.ir/pro/1813 ...
 • https://rc.majlis.ir/fa/law/show/945805 ...
 • Hajizadeh A, Hafezian M. Identifying the components of empowerment of ...
 • Bayati M, Babaiann A, Garoussi A. Identifying & Priority Roles ...
 • Fazel A, Kamalian A, Rowshan A. Identification of Effective Dimensions ...
 • Majdodin A. Model of Empowering Managers in Higher Education Centers ...
 • Niazazari K, Taghvaei Yazdi M. A Model of Empowering Managers ...
 • Torkzade J, Mohammadi M, Salimi G, Forough B. (2017). Academic ...
 • Hosseini H, Kamali Moghaddam S, Harandi A. Designing a Model ...
 • Moradi E, didehban H. Faculty member's development in medical education: ...
 • Ahmadi S, Sayyah Baragar M. Understanding Faculty Members Attitude on ...
 • Dhanabhakyam M, Rekha R. An empirical study on employee empowerment ...
 • 21: Nursalam N ,Fibriansari R,Yuwono S, Hadi M, Efendi F, ...
 • Oh J. Mediating Effect of Psychological Empowerment in the relationship ...
 • Calvo J, Garcia G. Hardiness as moderator of the relationship ...
 • Voegtlin C, Boehm S, Bruch H. How to empower employees: ...
 • Garcia-Juan B, Escrig-Tena A, Roca-Puig V. Psychological Empowerment: Antecedents from ...
 • Yusoff, R, Imran A, Qureshi, M, Kazi, A. Investigating the ...
 • Iqbal Q, Ahmad N, Nasim A. A moderated-mediation analysis of ...
 • Lee G, Kim P, Perdue R. A longitudinal analysis of ...
 • Avery S. Nurse Managers: An Association between Empowerment and Burnout. ...
 • Khahi Gh. Research method in management. Foozhan, 2015: 85-92 [Persian] ...
 • Mehralizadeh M, Safaeemoghadam M , Salehi Omran E, Alam M. ...
 • Khanifar H, Moslemi N. Qualitive Research Methods New and Practical ...
 • Pourabedi M. An Investigation of Organizational Ambidexterity dominant element in ...
 • Mansoori H, Shaemi barzoki A, moshref javadi M, kianpour M. ...
 • Shariati M, Valipour M, Hashemi M. Model of Human Resource ...
 • Mirmohammadi S, Hosseinpour D, Ghasemi banabari H. Key success Factors ...
 • Hassan Beig E, Delawar A, Anjom Shoaa R. Designing an ...
 • Hosseinian S, Isaabadi M. Dimensions of Human Resources Empowerment Strategy ...
 • Fayyazi M, haghshenas M. Identify Strategies of the Empowerment for ...
 • Jalali R, alvani S, Hassanpoor A, Mohebzadegan Y. Identification and ...
 • Saie arasi i, Valipoor sh. Identification of the Effective Enabling ...
 • Halalkhor M, Razavi H, Emamgholizadeh S. The Relationship between Information ...
 • Ghaffari S, Zakiani S, Rezaie Z. The Effect of Information ...
 • Feli J, Gorji karsami A, payravand, M. An Investigation of ...
 • Fallah, M. Identifying and Explaining Antecedents of Human Resources Empowerment ...
 • Bakhtyari A, Farajollahi M, Sarmadi M, Zarabian F. Design and ...
 • Azari B, seyed ameri M, Moharamzadeh M. The Relationship between ...
 • Eslami Harandi H, Zolfaghari Zaferani R, Jafari Harandi R. Presentation ...
 • Amirkabiri A, Hojati M, Esmaeili Abdar Z. A study of ...
 • Karegar R, Barimani K. The Relationship between Knowledge Management and ...
 • Ghadampour E, Khalili Geshnigani Z, Alipour K. The Relationship between ...
 • Seifpanahi shabani j, shaho r. Relationships between Spiritual Leadership and ...
 • Faghih Aram B, Mirzaie B. The Relationship between Empowerment and ...
 • Ghiasvand R, taghvaei R, Salimi F. Relationship Empowering Employees with ...
 • Mehdi r. Analysis of the Human Resources Training and Development ...
 • Namasivayam K, Guchait P, Lei P. The influence of leader ...
 • Damirchi M, Hosseini S, Oladian M. Designing an Empowerment pattern ...
 • نمایش کامل مراجع