بررسی میزان اثربخشی شاخص های مدیریت منابع انسانی از دید کارکنان در شهرداری ارومیه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 482

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF05_039

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1400

Abstract:

هدف از این مقاله بررسی میزان اثربخشی شاخص های مدیریت منابع انسانی از دید کارکنان آن سازمان می باشد. بااستفاده از پرسشنامه استاندارد سنجش اثربخشی مدیریت منابع انسانی اقدام به جمع آوری داده از بین نمونه آماری گردید.نمونه آماری این تحقیق را پرسنل ستادی شهرداری ارومیه تشکیل داده اند. با توجه به تعداد جامعه آماری، حجم نمونه ازطریق فرمول کوکران بدست آمد که این مقدار برابر با ۳۳۵ نفر و روش نمونه گیری ،خوشه ای تصادفی بود. پایایی اینپرسشنامه در دو پژوهش به صورت ۰.۸۹ و ۰.۸۷ گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل ا طلاعات از نرم افزارSPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مشتری محوری و عملیات رهبریخدمت از مهمترین اولویت های مدیریت منابع انسانی شهرداری ارومیه می باشند.