بررسی نظریه ورشکستگی آب و مدیریت در اشتراک منابع آبی رود خانه فهلیان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 553

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NWWCE03_161

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400

Abstract:

رودخانه ها یکی از مهم ترین منابعی هستند که از ابتدای زندگی انسان، آب مورد نی از او را تأمین کرده اند. عدم مدیریت و حکمرانی صحیح و افزایش تقاضا برای بهره برداری بیشتر از منابع آب، سبب افزایش تنش بر سر منابع آبی مشترک است. بنابراین ارا یه روشی مناسب جهت تخصیص عادلانه منابع آبی مشترک، اقدامی موثر در زمینه مدیریت تضاد در چنین شرایطی است. تئوری ورشکستگی زیر مجموعه ای از نظریه بازی ها است که با روش های متعدد به بررسی مسئله باز توزیع منابع مشترک محدود بین مدعیان می پردازد. در این مطالعه شش روش از تئوریورشکستگی شامل: ورود تصافی RA ، پینایل PIN ، تالمود TAL ، ورشکستگی تعدیل شده AP ، ورشکستگی نسبی PRO و قوانین اشتراک متناوب SSR based on PRO ، تشریح شده است و کاربرد آنها در باز توزیع منابع آب مشترک در محدوده مطالعاتی این تحقیق که حوضه آبریز رودخانه فهلیان در منطقه فارس می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج تحقیق حاضر مشاهده می شود که با شرا یط موجود در این منطقه در روش های ورشکستگی نسبی PRO و ورشکستگی تعدیل شده AP سهم هر مدعی تغییر نیافته و کلیه تخصیص ها با توجه به ضریب یکسان بدست آمده، تقسیم گردیده است ولی در روش های تالمود TAL و پینایل PIN این تخصیص ها بصورت تقسیم سود مساوی و ضرر مساوی صورت پذیرفته است که این امر باعث تغییرات در نتایج تقسیمات بوده و سهم هر مدعی در هر روش با روش های دیگر متفاوت می باشد

Authors

افشین آبراهه

کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران

محمدحسین احمدی

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران

سید علی کاظمی نژاد

رئیس اداره مهندسی آب شهرداری شیراز

رسول رجب پور

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران