اثربخشی آموزش تنظیم هیجان برکاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر دارای نشانه های اختلال بدشـکلی بـدن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 741

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA01_103

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

اختلال بدشکلی بدن به عنوان اشتغال با یک یا چند نقص جزیی در بدن و ظاهر مشخص میشود؛ به طوری که برای دیگران قابل مشاهده نیست یا بسیار خفیف به نظر میرسد. اختلال بدشکلی بدن معمولا با اختلال در تصویر بدن، اضطراب اجتماعی،سو مصرف مواد مخدر و الکل، اختلال افسردگی اساسی، اختلالات اضطرابی و اختلالات شخصیت همایندی دارد. هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی آموزشهای مهارتهای تنظیم هیجانی بر کاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر با نشانه های اختلال بدشکلی بدن بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی میباشد و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. ابزارهای پژوهش مقیاس اصلاح شدهی وسواس فکری – عملی ییل براون برای اختلال بدشکلی بدنی و پرسشنامه هراس اجتماعی میباشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی،نظیر میانگین و انحراف استاندارد،برای بررسی فرضیه های و برای پرسشهای پژوهشی از تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش تکنیک تنظیم هیجان موجب کاهش معنیدار در علایم اضطراب اجتماعی میباشد. مبتنی بر یافته های این پژوهش، میتوان بیان کرد که آموزش تنظیم هیجان،به عنوان یک رویکرد جدید، میتواند در کاهش علایم اضطراب اجتماعی در اختلال بدشکلی بدن مفید باشد.

Authors

زهرا صمدنژاد آذر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز

حمید پورشریفی

دانشیار روانشناسی سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

جلیل باباپور

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز