مقایسه شرح حال های تلفنی منجر به ماموریت با شکایت اصلی بیمار در اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان خمینی شهر سال ۱۳۹۶

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 613

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF05_057

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1400

Abstract:

اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان نخستین خط مراقبت ودرمان در برخورد بابیماران اورژانسی محسوبمی گردد. پس ازتماس امداد خواه با مرکز فوریت های پزشکی؛ دیسپچ پس از بررسی و ارزیابی شرح حالبیمار نسبت به اعزام واحد امدادی اقدام می نماید. شرح حال گیری به عنوان نخستین خدمات ارائه شده بهبیمار نقش حیاتی دردرمان داشته ودر صورتی که به درستی انجام نشود روند ماموریت تحت تاثیر آنقرار می گیرد،لذا پژوهشگران برآن شدند که به مقایسه شرح حال های تلفنی اخذ شده از امداد خواهان باشکایت اصلی بیمار که پس از معاینه تکنسین های حاضر شده بر بالین بیمار ثبت شده است بپردازند.روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی واز نوع مقطعی است که به صورت گذشته نگر درمرکز فوریت هایپزشکی شهرستان خمینی شهر انجام شد. تعداد ۵۰۰ نمونه از تماس های تلفنی منجر به ماموریت انتخابگردید. نمونه گیری به روش تصادفی با رویکرد تخصیص متناسب بود. ۵۶ نمونه به دلیل ماموریت هایلغوی حذف گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss ورژن ۲۲ و آمار توصیفی و آزمون های ویلکاکسون ومن ویتنی تحلیل شدند.یافته ها: یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که بین شرح حال های تلفنی گرفته شده از امداد خواهان با شکایتاصلی بیماردر مورد بیماران با تب ولرز وکاهش هوشیاری تفاوت معناداری به دست آمد.بیشترین مطابقتشرح حال های تلفنی با شکایت اصلی بیمار مربوط به بیماران حوادث ترافیکی و قلبی بود.نتیجه گیری: شرح حال گیری تلفنی کارشناسان و پزشکان مرکز دیسپچ اورژانس پیش بیمارستانی در سطح مناسبیقرار داشت.

Authors

مهدی رنجبرورنوسفادرانی

کارشناس ارشد پرستاری اورژانس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان خمینی شهر

محمد عباسی

دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران