بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JASUI-26-2_001

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1400

Abstract:

          هویت قومی سطحی از هویت جمعی است که می تواند گروهی از افراد را که با یکدیگر اشتراکات جغرافیایی، زبانی، تاریخی، نژادی و مذهبی دارند ، را با هم همبسته و منسجم کند. مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان در میان دانشجویان دانشگاه های تهران و دانشگاه آمریکایی بیروت انجام شد. متغیر وابسته که به عنوان مساله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده است “ هویت قومی” دانشجویان است که با متغیرهای مستقلی همچون هویت ملی، جهانی شدن، فرهنگ تساهل و تسامح، جنس، سن، ... در ارتباط و مقایسه گذاشته شده است. چارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق، تلفیقی از نظریات مید، اسمیت، فینی و گیدنز است. حجم نمونه آماری شامل ۸۰۰ نفر دانشجویان دانشگاه تهران و بیروت است که نمونه هر کشور۴۰۰ نفر از میان چهار قومیت عمده ایران (فارس، ترک، کرد و لر) و لبنان (شیعه، سنی، مسیحی مارونی و دروزی) به روش سهمیه ای انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه انجام شده است. در این بررسی برای تعیین روایی از اعتبار صوری و برای تعیین پایایی سوال ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج آزمون های آماری نشان می دهد بین میزان هویت قومی دانشجویان ایرانی و لبنانی تفاوت وجود دارد: میزان هویت قومی دانشجویان لبنانی از دانشجویان ایرانی بیشتر است. در بین دانشجویان ایرانی میزان هویت قومی دانشجویان کرد از دانشجویان سایر اقوام بالاتر است. همچنین، در بین دانشجویان لبنانی هویت قومی دانشجویان شیعه و دروزی بالاتر از دانشجویان سایر اقوام است. متغیرهای جهانی شدن و فرهنگ تساهل و تسامح دانشجویان ایرانی بر هویت قومی آنها تاثیر معناداری دارد. هرچه جهانی شدن و تساهل و رواداری در بین دانشجویان ایرانی قوی تر باشد، میزان هویت قومی شان قوی تر است. همچنین، هرچه میزان هویت ملی، جهانی شدن و فرهنگ تساهل و تسامح در بین دانشجویان لبنانی بیشتر باشد، میزان هویت قومی شان بیشتر خواهد بود.   

Keywords:

Authors

آرمین امیر

دانشجوی دکتری نظری فرهنگی دانشگاه تهران

زهرا ایروانی

کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

ابراهیم حاجیانی

دانشیار، گروه پژوهش های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • منابعاحمدلو، ح. (۱۳۸۱). «رابطه هویت ملی وهویت قومی»، فصلنامه مطالعات ...
 • احمدی، ح. (۱۳۸۳). ایران، هویت، ملیت و قومیت، تهران: موسسه ...
 • احمدی پور، ز.؛ ع. علوی و م.ر.، هیودی. (۱۳۹۲). « ...
 • احمدی پور، ز.؛ ط. حیدری موصلو و ط. حیدری موصلو ...
 • آرمی، آ. (۱۳۸۳). مطالعه تطبیقی هویت محلی و جهانی در ...
 • اسمیت، آ. (۱۳۷۷). «منابع قومی ناسیونالیسم»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره ...
 • الطائی، ع. (۱۳۸۲). بحران هویت قومی در ایران، تهران: نشر ...
 • آموسی، م. (۱۳۸۴). بررسی احساس تعلق به هویت ملی و ...
 • توسلی، غ.ع. و ج، ادهمی. (۱۳۹۱) «حافظه تاریخی، هویت قومی ...
 • چلبی، م. (۱۳۷۸). «میزگرد وفاق اجتماعی»، فصلنامه مطالعات ملی، سال ...
 • حاجیانی، ا. (۱۳۸۷). بررسی منابع هویت ایرانی، دانشگاه تهران، رساله ...
 • ____. (۱۳۸۸). جامعه شناسی هویت ایرانی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ...
 • حبیب پور، ک. و ر. صفری. (۱۳۸۸). راهنمای جامع کاربرد ...
 • حافظ نیا و دیگران. ( ۱۳۸۵). «تاثیر جهانی شدن بر ...
 • دواس، د.ا. (۱۳۷۶). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، ...
 • ربانی، ع. و دیگران. (۱۳۸۸). «رابطه هویت ملی و ...
 • ریتزر، ج. (۱۳۸۷). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ...
 • ساروخانی، ب. (۱۳۸۸). روش های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد ...
 • صالحی امیری، ر. (۱۳۸۹). انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تهران: ...
 • ضیاء الدین، ا. (۱۳۶۵). نگاهیبرجنبشناسیونالیسمعرب، ترجمه: حیدر بوذرجمهر، تهران: انتشارات ...
 • طاهری، م. (۱۳۸۸). بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان، تهران: ...
 • عبداللهی، م. و ا. قادرزاده. (۱۳۸۸). «هویت جمعی غالب کردها ...
 • فکوهی، ن. و م. آموسی. (۱۳۸۸). «هویت ملی و هویت ...
 • قمری، د. (۱۳۸۴). همبستگی ملی در ایران، تهران: موسسه مطالعات ...
 • کریمی، ع. (۱۳۹۰). درآمدی برجامعه شناسی سیاسی تنوع قومی؛ مسائل ...
 • گل محمدی، ا. (۱۳۸۱). «نگاهی به مفهوم و نظریه های ...
 • محمد هیودی، م.ر. (۱۳۸۴). نقشتمایلاتقومیدر مشارکتسیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، ...
 • معیدفر، س. و ع.و. شهلی بر. (۱۳۸۶). «جهانی شدن و ...
 • نمایش کامل مراجع